Ver­oor­deel­de dief­stal graaf­ma­chi­ne­on­der­de­len op vrije voe­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ger­son D is gis­te­ren schul­dig be­von­den aan dief­stal van on­der­de­len van een graaf­ma­chi­ne van­uit het ter­rein van een slo­pe­rij. Rech­ter Ingrid La­chit­ja­ran kwam tot het be­wijs dat de man be­trok­ken­heid heeft ge­had bij de dief­stal, want hij had zijn au­to ge­leend aan ene K waar­in de ge­sto­len on­der­de­len zijn ver­voerd.

La­chit­ja­ran zegt dat de ge­sto­len on­der­de­len in de au­to van Ger­son D zijn ge­von­den. De man meld­de de po­li­tie ech­ter niets hier­over. Ze hield er re­ke­ning mee dat hij voor het eerst in aan­ra­king is ge­ko­men met de po­li­tie. Ze gaf Ger­son D een kans. De rech­ter heeft hem ver­oor­deeld tot twaalf maan­den cel­straf waar­van zes voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. Met de­ze straf kwam hij gis­te­ren op vrije voe­ten.

Ger­son D zegt dat hij zijn au­to had ge­leend aan ene K. Hij ont­dek­te na­dat hij de au­to te­rug­kreeg, dat er on­der­de­len in wa­ren. Hij ver­moed­de dat die van dief­stal af­kom­stig wa­ren, maar meld­de dit niet aan de po­li­tie. Vol­gens Ger­son D heeft hij spijt dat hij de po­li­tie niet heeft ge­meld. Hij had een star­ter, ra­di­a­tor en an­de­re on­der­de­len ge­zien in zijn au­to. K heeft ech­ter ver­klaard dat Ger­son D wel er­bij was toen hij de on­der­de­len was gaan ste­len. Vol­gens hem reed Ger­son D de au­to. Het be­gon toen ze on­der­de­len wa­ren gaan ko­pen voor de au­to van Ger­son D. Daar­na zou­den ze zijn ge­weest om de on­der­de­len van een graaf­ma­chi­ne te ste­len. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe zegt dat Ger­son D bij de po­li­tie heeft be­kend en heeft ver­teld hoe het er­aan toe­ge­gaan is bij de dief­stal. Ze zegt dat er ge­tui­gen zijn die aan­ge­ven, dat de man aan­we­zig was ten tij­de van de dief­stal. Mai­koe zegt dat de man stee­vast heeft ont­kend, ter­wijl er vol­doen­de be­wijs­mid­de­len zijn. Ze maak­te daar­bij ge­bruik van de ver­kla­ring van Ger­son D bij de po­li­tie. Hij be­ken­de toen dat hij sa­men met K de dief­stal had ge­pleegd. Vol­gens hem was K met het idee ge­ko­men. Ze nam mee dat toen de po­li­tie na een mel­ding op de lo­ca­tie aan­kwam, dat de man zich pro­beer­de te ont­rek­ken aan zijn aan­hou­ding. De po­li­tie los­te waar­schu­wings­scho­ten om hem op an­de­re ge­dach­ten te bren­gen. Ger­son D zou de ge­sto­len goe­de­ren aan een an­der heb­ben ge­ge­ven om te ver­ko­pen. “Ik vind het erg dat je de­ze at­ti­tu­de aan de dag legt. Je had een kans ge­had om met de waar­heid te ko­men”, zei Mai­koe. Ze eis­te twaalf maan­den cel­straf waar­van vier voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest. Ad­vo­caat Ha­rold Belfor vroeg de rech­ter om de strafeis niet over te ne­men. Een deel van de ge­sto­len on­der­de­len is te­rug­ge­von­den, ter­wijl het an­de­re deel niet. De rech­ter hield Ger­son D voor dat men­sen hard wer­ken voor hun geld en het niet goed vin­den dat an­de­ren met hun spul­len er­van door­gaan. “Dit is vrij­pos­tig­heid. Als je werkt voor jouw geld, dan weet je dat er ze­gen op rust”, al­dus La­chit­ja­ran. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.