Drie ver­oor­deeld voor voor­be­rei­dings­han­de­lin­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Vin­cent D, Leo B en Tho­bil K zijn gis­te­ren elk ver­oor­deeld voor het ple­gen van voor­be­rei­dings­han­de­lin­gen tot twaalf maan­den cel­straf waar­van acht voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar. In een au­to waar­in ze zich ver­plaat­sten is breek­werk­tuig aan­ge­trof­fen, en in be­slag ge­no­men.

Rech­ter Ingrid La­chit­ja­ran nam de strafeis van of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe over. De man­nen, die eer­der voor­lo­pig in vrij­heid wa­ren ge­steld en gis­te­ren niet in de rechts­zaal zijn ver­sche­nen, hoe­ven met de­ze op­ge­leg­de straf niet meer te­rug in het ge­vang. Ze heb­ben reeds vier maan­den in de­ten­tie door­ge­bracht. Op 25 ju­li van het vo­rig jaar kwam bij de po­li­tie een mel­ding dat een grij­ze wa­gen ver­dacht reed over de Braams­hoop­weg. Uit het voer­tuig stap­ten en­ke­le man­nen die in de rich­ting van een wo­ning gin­gen.

Een vrouw ver­klaar­de dat het rond zes uur ’s mor­gens was. Ze zag drie man­nen die haar aan­we­zig­heid op­merk­ten en in het gras gin­gen lig­gen. Ze maak­te hier­van mel­ding bij de po­li­tie, waar­na ze de grij­ze wa­gen van de da­ders weer in de buurt zag. Ze voel­de zich toen niet meer vei­lig. Of­fi­cier Mai­koe zegt dat bij de ver­oor­deel­den breek­werk­tuig waar­on­der een ver­stel­ba­re sleu­tel en een pij­pen­tang wa­ren aan­ge­trof­fen. Vol­gens haar zijn dit werk­tui­gen om wo­nin­gen open te bre­ken. Tho­bil K heeft ver­klaard dat zijn kom­paan Leo B hem had ge­vraagd om een werk te doen. Hij dacht dat het om een goed werk ging, maar wist niet dat het om een in­braak ging. Mai­koe vindt dat de man­nen een plan had­den be­raamd om in te bre­ken. Ze vindt dat de man­nen zich had­den schuil­ge­hou­den ten ein­de wan­neer het hen gun­stig zou uit­ko­men, toe te slaan. Ze zegt ver­der dat de man­nen na hun voor­lo­pi­ge in­vrij­heid­stel­ling nooit meer in de rechts­zaal zijn ver­sche­nen. De ver­dach­ten ont­ken­nen zich schul­dig te heb­ben ge­maakt aan voor­be­rei­dings­han­de­ling.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.