Bi­za wil ver­ster­king gen­der­trai­ners­korps

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Bu­reau Gen­der­aan­ge­le­gen­he­den (BGA) van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BI­ZA) is maan­dag be­gon­nen met een gen­der­trai­ners­trai­ning. De­ze trai­ning is een twee­de­lig pro­ject dat is ge­or­ga­ni­seerd in het ka­der van de ‘16 days of Ac­ti­vism against Gen­der Vi­o­len­ce cam­pag­ne’, die duurt van 25 no­vem­ber tot en met 10 de­cem­ber 2016.

Vol­gens een pers­be­richt van het mi­nis­te­rie krij­gen de trai­nees de gen­der­trai­ning in twee de­len. In het eer­ste en in het twee­de deel wor­den hen tools aan­ge­reikt hoe zij de in­for­ma­tie aan der­den moe­ten ver­strek­ken. Het doel van de­ze trai­ning is om het trai­ners­korps van het BGA te ver­ster­ken. Bij het trai­nen is het van be­lang dat er een sek­se- en gen­de­re­ven­wicht is in het trai­ners­korps en dat de trai­nin­gen wor­den ver­zorgd door een man en een vrouw. Mi­nis­ter Mi­ke Noer­sa­lim, die de trai­ning open­de, is blij dat de trai­nees meer over gen­der­ge­lijk­heid wil­len we­ten en meer nog: dat zij dat ook in de prak­tijk wil­len toe­pas­sen door an­de­ren ook te trai­nen. “Gen­der­ge­lijk­heid is een kwes­tie van men­sen­rech­ten. De­ze kan slechts be­staan wan­neer man­nen en vrou­wen het­zelf­de ni­veau van macht be­le­ven, wan­neer de ver­schil­len­de rol­len die zij spe­len en het ver­schil­len­de werk dat zij doen ge­lijk wor­den ge­waar­deerd. Ver­vol­gens wan­neer bei­den in ge­lij­ke ma­te kun­nen bij­dra­gen aan en pro­fi­te­ren van po­li­tie­ke, eco­no­mi­sche, so­ci­a­le en cul­tu­re­le ont­wik­ke­ling. En ik denk dat we het hier­mee eens zijn en ge­za­men­lijk daar­voor gaan. We zien nu dat meer jon­ge man­nen het la­ten af­we­ten wat edu­ca­tie be­treft. We moe­ten een stuk­je awa­re­ness kwe­ken en hier­voor heb­ben wij am­bas­sa­deurs no­dig die het ver­tel­len, dus daar­om jul­lie trai­ning tot trai­ners’, al­dus de be­winds­man tij­dens de ope­ning van de Train de Trai­ner in gen­der.

Ver­der deed de mi­nis­ter een be­roep op het BGA, en al­le mi­nis­te­ries die be­last zijn met het gen­der­be­leid, om al­le ac­to­ren en al­le sek­ses te be­trek­ken. “Als we een is­sue heb­ben waar­bij meer en meer jon­ge man­nen hun school niet af­ron­den, dan moe­ten we ook wat er­aan gaan doen. Wij moe­ten als over­heid daad­wer­ke­lijk cross­cut­ting gaan col­la­bo­re­ren om dat be­leids­ma­tig te kun­nen op­los­sen”, stel­de de be­winds­man. Hij sprak ook een woord van dank uit aan het adres van de in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­ties, die al­tijd klaar heb­ben ge­staan om te on­der­steu­nen als het gaat om vraag­stuk­ken als gen­der­ge­lijk­heid en de ver­schil­len­de as­pec­ten die ook on­der het be­heer van BI­ZA val­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.