Toe­gang vuil­stort­plaats Al­bi­na we­der­om ver­vuild

Times of Suriname - - BINNENLAND -

MAROWIJNE - Er schijnt geen eind te ko­men aan het on­ge­or­dend dum­pen van vuil op de vuil­stort­plaats te Al­bi­na. De Be­stuurs­dienst heeft meer­maals la­ten we­ten dat er per­ma­nen­te be­wa­king moet ko­men en een hef­boom voor de op­los­sing van het pro­bleem. Ech­ter blijkt in de prak­tijk dat er een hef­boom is op­ge­zet, maar van con­tro­le is blijk­baar nog wei­nig tot geen spra­ke. In­tus­sen wordt er nog be­hoor­lijk on­ge­con­tro­leerd vuil ge­dumpt en de Be­stuurs­dienst geeft steeds mid­de­len uit om de troep, ge­maakt door on­ver­la­ten, op te rui­men.

Vol­gens het hoofd Be­heer Be­stuurs­res­sor­ten, Cy­ra­no Asoi­tie, is het vuil af­kom­stig van be­drij­ven en win­ke­liers in de om­ge­ving. De Be­stuurs­dienst heeft ma­chi­nes in­ge­zet voor de ver­wer­king van het vuil. Er wor­den na­me­lijk kui­len ge­gra­ven, waar­in het vuil wordt ge­daan, dat daar­na be­dekt wordt met een zand­laag. Vol­gens Asoi­tie zal het roe­ke­loos vuil­stor­ten tot het ver­le­den be­ho­ren, om­dat er en­ke­le maat­re­ge­len zijn ge­no­men. Wie ge­bruik wenst te ma­ken van de vuil­stort­plaats zal in het ver­volg toe­stem­ming moe­ten heb­ben van de Be­stuurs­dienst en geld bij­dra­gen aan het dis­tricts­fonds. De vuil­stort­plaats ligt na­bij de Moi­wa­na­kreek en is mak­ke­lijk be­reik­baar van­uit het cen­trum van Al­bi­na.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.