SAO komt met trai­nin­gen in Sa­ram­ac­ca

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SA­RAM­AC­CA - De Stich­ting Ar­beids­mo­bi­li­sa­tie en Ont­wik­ke­ling (SAO), een werkarm van het Mi­nis­te­rie van Ar­beid, zal bin­nen zeer kor­te tijd star­ten met ver­schil­len­de trai­nin­gen in het dis­trict Sa­ram­ac­ca. Het gaat om elec­tro huis­in­stal­la­tie, ba­sis Koel­tech­niek, Ga­wa­sa (gas, wa­ter en sa­ni­tair), Tex­tie­le werk­vor­men (mo­dis­te) en Con­struc­tiel­as­sen. De mees­te trai­nin­gen zul­len on­ge­veer vier maan­den du­ren.

Voor de trai­nin­gen zal de deel­ne­mer moe­ten be­ta­len. De SAO treft een be­ta­lings­re­ge­ling voor deel­ne­mers die het be­drag niet in één keer kun­nen be­ta­len. Bij de aan­vang van de trai­ning 50% van het be­drag en de rest op een la­ter tijd­stip. De trai­nin­gen zijn in­clu­sief les­pak­ket en les­ma­te­ri­aal.

De lei­ding van de SAO heeft eer­der een ge­sprek ge­voerd met dis­tricts­com­mis­sa­ris Laks­miena­rain Doe­bay over de te ver­zor­gen les­sen. De bur­ger­va­der heeft zijn vol­le me­de­wer­king toe­ge­zegd en juicht dit ini­ti­a­tief toe. De bur­gers die hun school­op­lei­ding niet heb­ben ver­volgd, heb­ben nu de mo­ge­lijk­heid om zich ver­der te scho­len. De trai­nin­gen zul­len van start gaan zo­dra er vol­doen­de in­schrij­vin­gen zijn. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.