We­reld Aids Dag

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Het is van­daag We­reld aids Dag. We­reld­wijd wordt aan­dacht ge­vraagd voor hiv/ aids. We­reld Aids Dag is een in­ter­na­ti­o­na­le dag die ge­wijd is aan de be­wust­wor­ding over aids. De dag werd in au­gus­tus 1987 be­dacht door Ja­mes W. Bunn en Tho­mas Net­ter, bei­den werk­zaam als voor­lich­ter bij de We­re ld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie i n Genè­ve, Zwit­ser­land. Op We­reld Aids Dag wordt op­ge­roe­pen het ro­de lint­je op te spel­den, het sym­bool voor so­li­da­ri­teit met men­sen met hiv. We­reld Aids Dag heeft elk jaar een the­ma. Dit jaar is het the­ma ‘Hands Up for hiv-Pre­ven­ti­on’.

Bunn en Net­ter leg­den hun idee voor aan dr. Jo­na­than Mann, di­rec­teur van het Glo­bal Pro­gram­me on AIDS (nu be­kend als UNAIDS van de Ver­e­nig­de Na­ties). Het con­cept werd goed­ge­keurd en op 1 de­cem­ber 1988 vond de eer­ste We­reld Aids Dag plaats. Het doel van de­ze dag is om we­reld­wijd aan­dacht te vra­gen voor de aids­pro­ble­ma­tiek en op te roe­pen tot so­li­da­ri­teit met men­sen met hiv en aids. We­reld­wijd vin­den er ve­le ini­ti­a­tie­ven plaats zo­als eve­ne­men­ten, con­gres­sen en ac­ties. De be­strij­ding van aids is een van de acht mil­len­ni­um­doe­len van de Ver­e­nig­de Na­ties. In de strijd te­gen aids is het van be­lang dat per­so­nen op de hoog­te zijn van de om­vang en im­pact van de­ze ziek­te. Net zo be­lang­rijk is het dat u weet wel­ke ac­ti­vi­tei­ten wor­den ont­plooid om de ziek­te te­rug te drin­gen en wel­ke or­ga­ni­sa­ties al­les in het werk stel­len om de mil­joe­nen men­sen die al ge­ïn­fec­teerd zijn te hel­pen.

Er zijn meer dan 25 mil­joen men­sen aan aids over­le­den en als we niets doen, zul­len dat er in 2050 vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties 280 mil­joen zijn. Aids treft voor­al kin­de­ren en jon­ge­ren. Ie­de­re mi­nuut sterft er er­gens ter we­reld een kind aan aids en ve­le kin­de­ren ra­ken hun ou­ders kwijt. Van al­le men­sen die door het aids­vi­rus ge­trof­fen wor­den, is de helft tus­sen 15 en 24 jaar. Min­der dan 35% van de jon­ge­ren weet hoe ze zich kun­nen be­scher­men te­gen het aids­vi­rus.

90% van de ge­trof­fe­nen leeft in ont­wik­ke­lings­lan­den. Zui­de­lijk Afri­ka is het zwaarst ge­trof­fen, maar ook in Oost-Eu­ro­pa, de Ca­ri­ben en Azië neemt de aid­s­epi­de­mie ern­sti­ge vor­men aan. De se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de Ver­e­nig­de Na­ties, Ban ki-Moon geeft in een ver­kla­ring aan dat na 35 jaar van de ver­schij­ning van aids de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap met eni­ge trots te­rug kan kij­ken naar het ver­le­den en men ook de ogen kan rich­ten naar de toe­komst en vast­be­ra­den moet wer­ken aan het be­rei­ken van ons doel wel­ke is om de aids-epi­de­mie te stop­pen te­gen 2030.

‘Er is daad­wer­ke­lijk voor­uit­gang ge­boekt in de strijd te­gen AIDS. Sinds 2010 is het aan­tal kin­de­ren dat ge­ïn­fec­teerd raak­te door moe­der­naar-kind trans­mis­sie af­ge­no­men met 50%. Het aan­tal men­sen met toe­gang tot le­vens­red­den­de me­di­cij­nen is ver­dub­beld ge­du­ren­de de af­ge­lo­pen 5 jaar en is al bo­ven de 18 mil­joen. Met de juis­te in­ves­te­rin­gen kun­nen we snel­ler ons doel be­rei­ken dat is om te­gen 2030 me­di­sche be­han­de­ling te ge­ven aan 30 mil­joen men­sen. Toe­gang tot hiv-me­di­cij­nen om moe­der-naar-kind trans­mis­sie te voor­ko­men is mo­men­teel be­schik­baar voor meer dan 75% van al­le ge­val­len. De aids-epi­de­mie is aan het toe­ne­men in Oost-Eu­ro­pa en Cen­traal-Azië als ge­volg van dis­cri­mi­na­tie, be­straf­fen­de wet­ten en het stig­ma. Ik zie met trots hoe de VN en UNAIDS, on­der het lei­der­schap van Mi­chel Si­di­bé, vast­be­ra­den zijn om de epi­de­mie te be­ëin­di­gen met nieu­we en be­te­re me­tho­den. Op We­reld Aids Dag ver­wel­kom ik de in­span­nin­gen van lei­ders, ge­meen­schap­pen, col­le­ga’s in de VN en de par­ti­cu­lie­re sec­tor. Ter­wijl ik me voor­be­reid op het af­ron­den van mijn ambts­ter­mijn als se­cre­ta­ris-ge­ne­raal doe ik een be­roep op ie­der­een om met z’n al­len zich weer in te zet­ten om de we­reld vrij te ma­ken van aids.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.