Agen­ten be­schermd te­gen trei­ter­vlog­gers

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Een Ka­mer­meer­der­heid is het beu dat agen­ten aan de schand­paal wor­den ge­na­geld. Op voor­stel van de PvdA eist het par­le­ment ac­tie.

Ka­mer­lid Mar­couch ziet dat bij een po­li­tie-ac­tie er stee­vast men­sen om­heen staan die film­pjes ma­ken. Agen­ten kla­gen bij de PvdA’er er­over dat zij of hun fa­mi­lie daar­na wor­den las­tig ge­val­len; ze zeg­gen daar­om soms maar niet in te grij­pen als er iets op straat ge­beurt.

Mar­couch pleit er­voor dat om­stan­ders hun film­pjes van agen­ten al­leen on­li­ne mo­gen zet­ten als ze de ge­zich­ten van de dien­ders eerst on­her­ken­baar ma­ken. “Po­li­ti­ci kie­zen er­voor om een pu­bliek en be­kend fi­guur te wor­den, de­ze agen­ten niet. We moe­ten voor­ko­men dat ze vo­gel­vrij wor­den.” De PvdA’er wil dat mi­nis­ter Van der Steur (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) on­der­zoekt hoe dit ju­ri­disch ge­re­geld moet wor­den. In elk ge­val de VVD steunt het voor­stel. Film­pjes van dien­ders die in­grij­pen, ver­schij­nen aan de lo­pen­de band on­li­ne. Het gro­te pu­bliek er­ger­de zich voor­al groen en geel toen zo­ge­noem­de ‘trei­ter­vlog­gers’, bij­voor­beeld in Zaan­stad, agen­ten op het in­ter­net be­la­che­lijk maak­ten. Bij de be­gro­tings­be­han­de­ling van het Mi­nis­te­rie van Vei­lig­heid en Jus­ti­tie gis­te­ren de­den Ka­mer­le­den meer voor­stel­len om agen­ten be­ter te be­scher­men. Voor de SGP is het een doorn in het oog dat dien­ders die ver­dacht wor­den om­dat ze tij­dens hun werk iets ver­keerds zou­den heb­ben ge­daan, mo­men­teel erg lang in on­ze­ker­heid moe­ten zit­ten. Frac­tie­voor­zit­ter Van der Staaij ziet dat het soms maan­den duurt voor­dat een agent hoort of die echt ver­volgd gaat wor­den door jus­ti­tie. Hij zag dat bij­voor­beeld bij een agent die et­nisch ge­pro­fi­leerd zou heb­ben. “Dat is on­ge­loof­lijk be­las­tend. Ze­ker voor men­sen die niets lie­ver wil­len dan hun on­schuld be­wij­zen.” De SGP’er stelt voor dat het OM agen­ten in prin­ci­pe bin­nen drie we­ken dui­de­lijk­heid moet ge­ven. Een rui­me Ka­mer­meer­der­heid van in elk ge­val VVD, PvdA en CDA staat po­si­tief te­gen­over het voor­stel. De be­gro­tings­be­han­de­ling van het mi­nis­te­rie staat dit jaar voor veel par­tij­en in het te­ken van re­cen­se­ren in plaats van voor­uit kij­ken. Voor­al op­po­si­tie­par­tij­en zul­len aan­ge­ven dat de ja­ren dat de VVD het ‘su­per­mi­nis­te­rie’ heeft be­stierd, hen niet goed is be­val­len. (De Te­le­graaf/ fo­to: voc-ne­der­land.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.