Wil­lem Hol­lee­der ont­kent dat hij fa­mi­lie heeft ge­ter­ro­ri­seerd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AMSTERDAM - Wil­lem Hol­lee­der heeft gis­te­ren ont­kend dat hij zijn fa­mi­lie heeft ge­ter­ro­ri­seerd zo­als om­schre­ven in het boek Ju­das van zijn zus Astrid Hol­lee­der. Hij noemt het boek on­der­deel van de tac­tiek om de recht­bank te be­ïn­vloe­den. Hol­lee­der gaf een kor­te ver­kla­ring aan het ein­de van de pro-for­ma­zit­ting in de recht­bank van Amsterdam. Vol­gens Hol­lee­der is hij er al­tijd ge­weest voor zijn fa­mi­lie en heb­ben ze mee­ge­pro­fi­teerd van het geld dat hij en Cor van Hout heb­ben ver­diend.

Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) is niet blij met de ex­ces­sie­ve me­dia-aan­dacht die is ont­staan na het uit­bren­gen van Ju­das, het boek van Astrid Hol­lee­der over haar broer Wil­lem.

Ju­das werd op 5 no­vem­ber uit­ge­bracht en is in het diep­ste ge­heim voor­be­reid en ge­drukt.

Het OM zegt pas op vrij­dag­avond 4 no­vem­ber op de hoog­te te zijn ge­bracht van de pu­bli­ca­tie van het boek en is com­pleet en on­aan­ge­naam ver­rast er­mee. “Wij be­treu­ren de ex­ces­sie­ve me­dia-aan­dacht die is los­ge­bar­sten na het uit­ko­men van het boek”, al­dus de of­fi­cier van jus­ti­tie. Het OM is het niet eens met de ver­de­di­ging dat door de me­dia-aan­dacht geen on­be­voor­oor­deel­de rechts­zaak kan plaats­vin­den. Daar­naast be­na­drukt het OM dat Hol­lee­der na zijn vrij­la­ting in 2012 zelf de me­dia op­zocht, waar­door het beeld ont­stond van een ‘knuf­fel­cri­mi­neel’. Ad­vo­caat van Hol­lee­der, San­der Jans­sen, zegt dat ze al­leen de vrees heb­ben uit­ge­spro­ken dat er geen on­be­voor­oor­deel­de rechts­zaak meer mo­ge­lijk is.

Het OM be­na­drukt dat het boek geen ver­kla­ring is. Astrid Hol­lee­der ziet het boek als een tes­ta­ment, om­dat ze er­van over­tuigd is dat ze ver­moord gaat wor­den door haar broer, om­dat ze met de po­li­tie heeft ge­praat. De of­fi­cier van jus­ti­tie con­clu­deert dat die ge­dach­te haar niet kwa­lijk ge­no­men kan wor­den.

Het OM maak­te maan­dag al be­kend na de pu­bli­ca­tie van het boek geen be­zwaar meer te heb­ben te­gen het pu­bli­ce­ren van ver­kla­rin­gen uit pro­ces­sen-ver­baal uit de zaak te­gen Wil­lem Hol­lee­der. Op de pro-for­ma­zit­ting van 2 sep­tem­ber werd dui­de­lijk dat Son­ja Hol­lee­der niet de vol­le­di­ge waar­heid zou heb­ben ver­teld in de zaak te­gen haar broer. Zij heeft dit vol­gens de ad­vo­caat van Wil­lem Hol­lee­der, Ro­bert Ma­le­wicz, ver­klaard in een ge­tui­gen­ver­hoor.

Het OM zei gis­te­ren dat Son­ja hier­mee doelt op haar ver­kla­rin­gen over de zaak ‘Goud­snip’. Son­ja heeft mo­ge­lijk fi­nan­ci­eel ge­pro­fi­teerd van cri­mi­neel ver­kre­gen geld na de dood van Cor van Hout. Son­ja is de ex-part­ner van Van Hout. Son­ja werd niet ver­volgd na een trans­ac­tie­over­een­komst met het OM. Ze be­taal­de een mil­joen eu­ro. Het OM heeft om de ver­len­ging van het voor­ar­rest van Hol­lee­der ge­vraagd. Het OM hoopt dat de zaak in­hou­de­lijk van start kan gaan in maart 2017. De ver­de­di­ging zegt ook naar de­ze da­tum te stre­ven.

Het OM ver­volgt Hol­lee­der (58) voor zijn ver­meen­de be­trok­ken­heid bij een reeks af­re­ke­nin­gen, waar­on­der de li­qui­da­ties van me­de-Hei­ne­ken-ont­voer­der Cor van Hout en vast­goed­mag­naat Wil­lem Endstra. Eer­der dit jaar kwam daar een aan­klacht voor het be­ra­men van de moord op zijn zus­sen Astrid en Son­ja en mis­daad­ver­slag­ge­ver Pe­ter R. de Vries bij.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.