Pas­poort va­ker ver­ge­ten op Schip­hol

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

SCHIP­HOL - De ma­re­chaus­see op Schip­hol moet steeds meer nood­do­cu­men­ten af­ge­ven aan lucht­rei­zi­gers die hun pas­poort zijn ver­ge­ten. “Dat zijn er dit jaar cir­ca 9000. In 2012 wa­ren het nog 2000 min­der”, stelt de woord­voer­der.

Eén op de 25 Ne­der­lan­ders komt op Schip­hol aan zon­der pas­poort of ID-kaart. Eén op de tien heeft geen zorg­pas bij zich om in het bui­ten­land bij on­ge­val of ziek­te te wor­den be­han­deld en me­di­cij­nen te krij­gen. Dat bleek gis­te­ren uit on­der­zoek van Vlieg­tic­kets.nl.

Wie zijn pas­poort thuis heeft la­ten lig­gen, kan bij de ma­re­chaus­see in de ver­trek­hal meest­al in een half­uur een nood­do­cu­ment ha­len. Dat kost 46,60 eu­ro en is een­ma­lig gel­dig. “De iden­ti­teit van de vlieg­pas­sa­gier moe­ten we vast­stel­len en de reis mag niet uit­ge­steld kun­nen wor­den”, al­dus de zegs­man. Er zit­ten vol­gens hem wel ha­ken en ogen aan. “Ame­ri­ka ac­cep­teert ons nood­pas­poort bij­voor­beeld niet en voor jon­ge kin­de­ren geldt het ook niet. Een groot mis­ver­stand is dat je voor Eu­ro­pe­se Schen­gen­lan­den geen pas­poort no­dig zou heb­ben. In de EU is op zijn minst een of­fi­ci­ë­le ID-kaart no­dig. Er zijn in veel lan­den ook stren­ge­re re­gels over de ver­val­da­tum.” De ma­re­chaus­see heeft op Schip­hol nog al­tijd te kam­pen met per­so­neels­te­kort in pie­ken, waar­door de wacht­tijd bij de pas­poort­con­tro­le kan op­lo­pen tot een uur. “On­ze be­vei­li­gings­ta­ken zijn uit­ge­breid door de ter­reurdrei­ging en de grens­be­wa­king staat on­der druk. Er is over­leg met de mi­nis­te­ries.”

Na maat­re­ge­len af­ge­lo­pen zo­mer wor­den er vol­gend jaar op­nieuw ex­tra ma­re­chaus­sees in het hoog­sei­zoen in­ge­zet op Schip­hol. De on­stui­mi­ge groei van het aan­tal lucht­rei­zi­gers (10% dit jaar) is ech­ter bij­na niet meer bij te be­nen, is de kri­tiek.

Uit de steek­proef van Vlieg­tic­kets.nl blijkt dat veel lucht­rei­zi­gers meer din­gen ver­ge­ten, zo­als een EHBO-kit, vac­ci­na­tie­boek­je, vreem­de va­lu­ta, stroom­adap­ter, reis­ver­ze­ke­ring en re­ser­ve­kle­ren in de hand­ba­ga­ge voor als de kof­fer niet aan komt. (De Te­le­graaf/ fo­to: rsbd.nl)

Pas­poort­con­tro­le op schip­hol.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.