Amsterdam heeft groot­ste Pri­mark van Ne­der­land

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Met een win­kel­op­per­vlak­te van meer dan 8000 vier­kan­te me­ter, 95 kas­sa’s, 124 kleed­ka­mers en 710 me­de­wer­kers opent van­daag in Amsterdam de groot­ste Pri­mark van Ne­der­land. De win­kel, die be­kend­staat om zijn zeer be­taal­ba­re kle­ding, telt ze­ven ver­die­pin­gen en is te vin­den op het Dam­rak.

Vol­gens di­rec­teur Ro­nald Voogt is het niet al­leen de groot­ste van Ne­der­land, maar ook de eni­ge ter we­reld met ze­ven eta­ges. De zo­ge­noem­de flagship­sto­re is de zes­tien­de ves­ti­ging van de win­kel­ke­ten in ons land en de eer­ste in de hoofd­stad, acht jaar na­dat in Rot­ter­dam de al­ler­eer­ste Pri­mark open­de. Amsterdam stond al lan­ger op de wen­sen­lijst, maar het duur­de even voor­dat er een goe­de lo­ca­tie met het be­no­dig­de aan­tal vier­kan­te me­ters be­schik­baar was.

Het be­drijf is in 1969 op­ge­richt in Ier­land, waar het Pen­neys heet. In­mid­dels zijn er zo’n 320 za­ken in elf lan­den. Ook in Ne­der­land slaat de ke­ten enorm aan. De di­rec­teur her­in­nert zich dat van­uit Leeu­war­den bus­sen ver­trok­ken naar Al­me­re en Zaan­dam, spe­ci­aal voor een be­zoek aan de Pri­mark.

Het suc­ces zit vol­gens hem in een aan­tal fac­to­ren. “We zijn fas­hi­o­na­ble, heb­ben een he­le goe­de prijs­kwa­li­teit­ver­hou­ding en de ser­vi­ce naar de klan­ten staat bij ons enorm hoog in het vaan­del. Ver­der zijn we lo­kaal be­trok­ken, we wil­len een goe­de buur zijn.” De laag­ge­prijs­de out­fits zijn dan wel erg ge­wild, maar lei­den ook tot vraag­te­kens over de om­stan­dig­he­den waar­on­der ze wor­den ge­maakt. Voogt be­treurt dat. “Blijk­baar be­staat de per­cep­tie dat bij een he­le la­ge prijs het be­drijf wel slecht in ethiek zal zijn. Dat be­strij­den we van al­le kan­ten.” Zo moe­ten de fa­brie­ken vol­gens hem aan een be­paal­de ge­drags­co­de vol­doen, an­ders wordt er geen or­der ge­plaatst. Pri­mark be­na­drukt dat de lo­nen van de werk­ne­mers in al­le fa­brie­ken het­zelf­de zijn, zo­wel voor de goed­ko­pe mer­ken als de luxe. De truc van de win­kel­ke­ten zit in de werk­wij­ze door bij­voor­beeld nau­we­lijks te ad­ver­te­ren, in gro­te aan­tal­len te be­stel­len en door la­ge­re mar­ges te han­te­ren dan con­cur­ren­ten.

In de Am­ster­dam­se ves­ti­ging, die ze­ven da­gen per week open is, kun­nen vier­dui­zend men­sen te­ge­lijk win­ke­len. De ke­ten heeft maat­re­ge­len ge­trof­fen om de ver­wach­te druk­te don­der­dag in goe­de ba­nen te lei­den. Vol­gens Voogt is het niet de laat­ste Pri­mark in ons land. “Vol­gend jaar ope­nen er win­kels in Zwol­le en Hil­ver­sum en in 2018 vol­gen Til­burg en het cen­trum van Rot­ter­dam.” (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.