Goed­ko­pe, scho­ne ener­gie voor el­ke Eu­ro­pe­aan

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

BRUSSEL - El­ke bur­ger en elk be­drijf in Eu­ro­pa moet zijn ei­gen ener­gie kun­nen op­wek­ken, op­slaan, ver­brui­ken, de­len of ver­ko­pen. Ook moet de con­su­ment toe­gang tot de bes­te elek­tri­ci­teits­deals en be­grij­pe­lij­ke af­re­ke­nin­gen krij­gen, en snel en gra­tis van le­ve­ran­cier kun­nen wis­se­len.

Dat stelt de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie gis­te­ren in een reeks voor­stel­len voor een ener­gie-unie waar­in de con­su­ment cen­traal staat en waar­mee Brussel denkt de in­ter­na­ti­o­na­le kli­maat­af­spra­ken na te kun­nen ko­men. Het pak­ket stuit op fel­le kri­tiek van mi­li­eu­or­ga­ni­sa­ties en de groe­nen in het Eu­ro­pees Par­le­ment die het niet am­bi­ti­eus ge­noeg vin­den.

De com­mis­sie stelt ook voor be­staan­de ge­bou­wen zo goed te iso­le­ren dat ze in 2030 min­stens 30% min­der ener­gie ver­brui­ken. Duur­za­me ener­gie moet 27% gaan uit­ma­ken van al­le bron­nen voor warm­te en koe­ling. Er ko­men stren­ge­re ver­bruik­sei­sen voor ap­pa­ra­ten. De doel­stel­lin­gen gel­den van­af 2020 voor de EU als ge­heel, niet per elk land af­zon­der­lijk. De lid­sta­ten, dus ook Ne­der­land, moe­ten per 2018 wel aan Brussel rap­por­te­ren hoe zij gaan bij­dra­gen en moe­ten geld stor­ten in een fonds voor duur­za­me ener­gie­pro­jec­ten in de EU als ze on­vol­doen­de doen. Brussel wil dat er een ein­de komt aan sub­si­dies voor ou­de ko­len­cen­tra­les die te veel CO2 uit­sto­ten maar open wor­den ge­hou­den voor re­ser­ve­ca­pa­ci­teit. Daar­naast moe­ten de EU-lan­den be­ter re­gi­o­naal sa­men­wer­ken bij de ver­de­ling van stroom. De voor­stel­len moe­ten er ook toe lei­den dat de EU min­der af­han­ke­lijk wordt van ener­gie uit Rus­land en an­de­re gro­te olie­lan­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.