Uber be­boet voor over­tre­ding taxi­wet

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Uber moet op­nieuw in de bui­del tas­ten voor over­tre­ding van de taxi­wet. De In­spec­tie Leef­om­ge­ving en Trans­port (ILT) int 650.000 eu­ro bij het be­drijf als res­tant van een eer­der op­ge­leg­de dwang­som van 1 mil­joen eu­ro voor de in­mid­dels ge­stop­te dienst UberPOP.

Het tech­no­lo­gie­be­drijf bood via zijn Uber Markt­plaats chauf­feurs zon­der taxi­ver­gun­ning de ge­le­gen­heid om pacht­con­struc­ties aan te gaan bij be­drij­ven die wel een ver­gun­ning had­den. De­ze chauf­feurs bo­den ver­vol­gens hun dien­sten aan via de app van Uber, waar­voor het be­drijf 20 tot 25 pro­cent van de rit­prijs re­ken­de. Vol­gens de ILT is voor het ge­bruik van de ver­gun­ning van een an­der ech­ter een loon­ver­band of zzp-con­struc­tie no­dig. De in­spec­tie be­raadt zich nog over het op­leg­gen van een nieu­we, ho­ge­re last on­der dwang­som. Uber heeft de Markt­plaats in­mid­dels of­fli­ne ge­haald en wijst er in een re­ac­tie op dat de pacht­con­struc­tie gang­baar is in de sec­tor en dat ook veel an­de­re be­drij­ven er ge­bruik van ma­ken. “We zijn dan ook ver­rast door de aan­tij­gin­gen van ILT aan ons adres.” Het Ame­ri­kaan­se be­drijf Uber is we­reld­wijd ac­tief met zijn taxi­dien­sten die zijn te be­stel­len via een app. In vier ste­den in Ne­der­land was het ook ac­tief met UberPOP, een dienst waar­mee par­ti­cu­lie­ren met hun ei­gen au­to rit­ten kon­den aan­bie­den via de Uber-app.

De rech­ter ver­bood de dienst eind 2014, maar het be­drijf trok pas no­vem­ber vo­rig jaar de stek­ker er­uit, na­dat de dwang­som per be­trap­te chauf­feur was ver­hoogd.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.