Zaak te­gen Tra­fi­gu­ra van de hand ge­we­zen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Grond­stof­fen­han­del Tra­fi­gu­ra hoeft niet voor de Am­ster­dam­se rech­ter te ko­men voor de gif­ramp in 2006 in Ivoor­kust. Dat is de uit­spraak van de recht­bank in Amsterdam, in een zaak die vo­rig jaar werd aan­ge­span­nen door een groep Ivo­ri­aan­se slacht­of­fers ver­e­nigd in de stich­ting UVDTAB. Ze eis­ten dat de recht­bank Tra­fi­gu­ra aan­spra­ke­lijk zou ver­kla­ren voor al­le scha­de. Maar de rech­ter heeft die vor­de­ring af­ge­we­zen om­dat niet is ko­men vast te staan dat de UVDTAB han­delt na­mens 110.937 slacht­of­fers, zo­als ze zelf zegt. Ook zit­ten er on­re­gel­ma­tig­he­den in de per­soons­ge­ge­vens die de stich­ting heeft aan­ge­le­verd en is al­ler­minst ze­ker of een even­tu­eel uit te ke­ren scha­de­be­drag wel in zijn ge­heel bij de slacht­of­fers te­recht zou ko­men, oor­deel­de de rech­ter.

Tra­fi­gu­ra liet in 2006 gif­tig af­val af­voe­ren door het schip Pro­bo Ko­a­la, dat het il­le­gaal dump­te in de Ivo­ri­aan­se ha­ven­stad Abid­jan. Daar­door wer­den dui­zen­den men­sen ziek en over­le­den er vijf­tien. Het be­drijf is nooit ver­oor­deeld, maar be­taal­de wel ruim 150 mil­joen eu­ro aan Ivoor­kust voor een schoon­maak­ope­ra­tie.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.