In­ter­na­zi­o­na­le wil Mes­si naar Ita­lië ha­len

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Li­o­nel Mes­si staat nog tot de zo­mer van 2018 on­der con­tract bij Bar­cel­o­na en vol­gens ver­schil­len­de ge­ruch­ten is de Ar­gen­tijn van plan om over twee jaar pas een de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing te ne­men over zijn toe­komst. Pa­ris SaintGer­main, Man­ches­ter Ci­ty en zijn jeugd­club Ne­well’s Old Boys wer­den al ge­noemd als mo­ge­lij­ke be­stem­min­gen en daar is vol­gens Tut­to­sport nu een nieu­we ge­ïn­te­res­seer­de bij ge­ko­men. De Ita­li­aan­se sport­krant pak­te dins­dag op de voor­pa­gi­na na­me­lijk groot uit met het be­richt dat In­ter­na­zi­o­na­le Mes­si naar Ita­lië wil ha­len. De voor­ma­li­ge werk­ge­ver van Frank de Boer werd on­langs over­ge­no­men door de Chi­ne­se Su­ning Groep, waar­door er een flin­ke ka­pi­taal­in­jec­tie mo­ge­lijk is. Mar­co Tron­chet­ti, di­rec­teur van hoofd­spon­sor Pi­rel­li, durft hard­op te spe­cu­le­ren over een trans­fer: “De droom is Leo en soms ko­men dro­men uit”, laat hij we­ten. Dit is ove­ri­gens niet de eer­ste keer dat de ster­spe­ler van Bar­cel­o­na in ver­band wordt ge­bracht met een trans­fer naar In­ter. Mes­si ver­tel­de Ju­an Se­bas­tián Verón naar ver­luidt in het ver­le­den al een keer dat hij het wel zag zit­ten om in Mil­aan te spe­len, ter­wijl oud-voor­zit­ter Mas­si­mo Mo­rat­ti toen ook zijn be­lang­stel­ling niet on­der stoe­len of ban­ken stak.

(VZ)

Het con­tract van Li­o­nel Mes­si bij Bar­cel­o­na loopt in 2018 af en de aan­val­ler heeft dit nog niet ver­lengd. In­ter­na­zi­o­na­le wil ge­bruik hier­van ma­ken en de Ar­gen­tijn naar Ita­lië ha­len. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.