Tref­fers Ro­nal­do en Mes­si ver­ge­le­ken in aan­loop naar El Clá­si­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Sinds de aan­stel­ling van Zi­né­di­ne Zi­da­ne bij Re­al Ma­drid blijkt dat de doel­pun­ten van Cris­ti­a­no Ro­nal­do meer van in­vloed zijn op het re­sul­taat dan die van Li­o­nel Mes­si bij Bar­cel­o­na.

Som­mi­gen schre­ven Cris­ti­a­no Ro­nal­do eer­der dit jaar af. Hij werd Penal­do ge­noemd en er werd ge­steld dat zijn da­gen aan de top wa­ren ge­teld. Die­ge­nen had­den het ech­ter mis. Wed­strijd na wed­strijd liet de Por­tu­ge­se in­ter­na­ti­o­nal zien dat hij de Re­al Ma­drid-fans nog al­tijd in ver­voe­ring brengt. Dit sei­zoen maak­te hij al twaalf doel­pun­ten en de ploeg van Zi­né­di­ne Zi­da­ne staat bo­ven­aan in La Li­ga én is door naar de acht­ste fi­na­le van de Cham­pi­ons Le­a­gue. Nie­mand in Span­je heeft va­ker ge­scoord dan de 31-ja­ri­ge Ro­nal­do.

In aan­loop naar El Clá­si­co van dit week­ein­de, zou Bar­cel­o­na zich zor­gen moe­ten ma­ken over het feit dat Ro­nal­do liefst vijf keer scoor­de in zijn laat­ste twee com­pe­ti­tie­du­els.

Cri­ti­ci stel­len dat de meer­der­heid van Ro­nal­do’s goals ko­men in wed­strij­den die er niet echt toe doen. Maar de sta­tis­tie­ken wij­zen iets an­ders uit. Om een voor­beeld te ge­ven: sinds de aan­stel­ling van Zi­da­ne in Santiago Ber­na­béu eer­der dit jaar, zijn Ro­nal­do’s goals meer pun­ten waard ge­ble­ken voor Re­al, dan de doel­pun­ten van Li­o­nel Mes­si bij Bar­cel­o­na. El­ke go­al van Ro­nal­do heeft 0.57 punt op­ge­le­verd voor De Ko­nink­lij­ke. De EK-win­naar maak­te er 38 in 39 du­els en die le­ver­den 22 pun­ten op voor zijn team. En er zijn ook be­lang­rij­ke goals in knock-out­du­els ge­weest, zo­als de hat­trick te­gen VfL Wolfs­burg in de Cham­pi­ons Le­a­gue en de be­slis­sen­de straf­schop in de Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le te­gen At­lé­ti­co Ma­drid. In de­zelf­de pe­ri­o­de, leid­de el­ke go­al van Mes­si bij Bar­cel­o­na tot slechts 0.38 punt. Dat maakt een to­taal van acht­tien pun­ten, on­ge­veer der­tig pro­cent min­der dan Ro­nal­do.

In 2016 is Ro­nal­do sim­pel­weg van meer in­vloed ge­weest op het suc­ces van zijn team dan Mes­si.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.