Kop­pig­heid Apin­tie af­ge­straft LaLi­ga ex­clu­sief op SCCN

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – De kort­ge­ding­rech­ter heeft het me­dia­be­drijf Apin­tie in het on­ge­lijk ge­steld en ver­bo­den om LaLig­a­voet­bal­wed­strij­den; het­zij met li­ve, sa­men­vat­ting, ver­tra­ging of ach­ter­af uit te zen­den. In­dien Apin­tie dit na­laat of wei­gert te doen, moet het me­dia­be­drijf een dwang­som van SRD 50.000 per wed­strijd be­ta­len aan Su­ri­na­me Ca­ble and Com­mu­ni­ca­ti­on Net­work NV (SCCN) die maxi­maal kan op­lo­pen tot vijf mil­joen SRD. SCCN heeft na het ver­krij­gen van de ex­clu­sie­ve uit­zend­rech­ten van al­le LaLi­ga­wed­strij­den voor het sei­zoen 2016-2017 aan een aan­tal te­le­vi­si­een ra­dio­sta­di­ons, waar­on­der Apin­tie, dit be­kend­ge­maakt. Ech­ter wei­ger­de Apin­tie zich te hou­den aan de over­een­komst die SCCN had ge­te­kend met de In­ter­na­ti­o­nal Me­dia Con­tent LTD (IMC), die in het Ca­ri­bisch Ge­bied uit­zend­rech­ten van LaLi­ga al­leen aan SCCN en ESPN heeft af­ge­staan. IMC heeft Apin­tie ge­vraagd om de rech­ten van SCCN en ESPN te res­pec­te­ren en on­mid­del­lijk te stop­pen met het uit­zen­den. Apin­tie heeft aan de­ze aan­ma­nin­gen geen ge­hoor ge­ge­ven, waar­door er ju­ri­di­sche stap­pen zijn on­der­no­men. Apin­tie heeft als ver­weer aan­ge­ge­ven, dat het be­twist dat IMC de be­zit­ter is van de ex­clu­sie­ve com­mer­ci­ë­le rech­ten van LaLi­ga en dat uit de over­een­komst met IMC blijkt, dat er spra­ke is van non-ex­clu­sie­ve rech­ten. De kan­ton­rech­ter geeft aan dat SCCN vol­doen­de do­cu­men­ten heeft over­legd dat zij de ex­clu­sie­ve com­mer­ci­ë­le uit­zend­rech­ten be­zit­ten. De kan­ton­rech­ter ver­wijst Apin­tie ook naar de press re­lea­se waar­in staat dat IMC tot 2020 de ex­clu­sie­ve rech­ten be­zit van LaLi­ga. Hier­door heeft de kan­ton­rech­ter Apin­tie in het on­ge­lijk ge­steld en het ver­bo­den om LaLig­a­voet­bal­wed­strij­den uit te zen­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.