Ka­bel Boyz-LG wordt ver­der ver­sterkt

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Na­jib El Al­lou­chi heeft na Ka­rim Ba­li zich ook toe­ge­voegd aan de se­lec­tie van Ka­bel Boyz-LG en zal van­daag van de par­tij zijn te­gen Sty­xKG in de her­kan­sings­ron­de play-offs van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Dit geeft trai­ner Gi­no Bran­don van Ka­bel Boyz-LG aan. De wed­strijd wordt in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal ge­speeld en staat ge­pro­gram­meerd voor 20.45 uur.

Bran­don zegt dat El Al­lou­chi en Ba­li of­fi­ci­eel spe­lers zijn van Ka­bel Boyz-LG en dat het team geen bui­ten­lan­ders heeft aan­ge­trok­ken om hun al­leen in de play-offs te la­ten uit­ko­men. De­ze twee spe­lers wa­ren al van­af het be­gin van de com­pe­ti­tie op de moe­der­lijst van Ka­bel Boyz-LG. Bran­don zegt dat met El Al­lou­chi en Ba­li, en de rest van de spe­lers die Ka­bel Boyz-LG naar de­ze cru­ci­a­le fa­se heeft ge­bracht, ge­werkt zal wor­den aan het be­ha­len van de fi­na­les. Bran­don weet dat het niet mak­ke­lijk zal gaan, maar hij heeft uit de fou­ten ge­leerd. “Wij hoe­ven het wiel niet meer uit te vin­den.” Hij heeft daar­om goed ge­ke­ken hoe Men­gao te­gen Sty­xKG heeft ge­speeld en met de sterk­te wat het team in huis heeft, zal het van Styx-KG win­nen. Als het aan Bran­don ligt, wil hij de klus kla­ren in twee wed­strij­den. Achai­ber­sing zegt dat er ge­sprok­ken is met de jon­gens. Vol­gens de as­sis­tent-trai­ner wa­ren de jon­gens erg ge­de­mo­ti­veerd na de ver­lo­ren se­rie te­gen Men­gao. Hij geeft aan dat voor­al de twee­de wed­strijd in die se­rie voor veel op­hef heeft ge­zorgd. Achai­ber­sing zegt dat Ka­bel Boyz-LG niet te on­der­schat­ten is, on­danks Styx-KG in de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie al­le drie wed­strij­den van hun heeft kun­nen win­nen. “Het team be­schikt over tal van goe­de spe­lers en ze heb­ben ook ver­ster­king ge­haald uit het bui­ten­land”. Als het aan Achai­ber­sing ligt wil hij in twee wed­strij­den de­ze klus kla­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.