Ran­veer Singh slecht in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Als Ran­veer Singh en re­gis­seur San­jay Leela Bhan­sa­li bij el­kaar ko­men voor een pro­ject, doen zij van al­les om de kwa­li­teit er­van uit­ste­kend te ma­ken. Na Ram Leela (2013) en Ba­ji­rao Mas­ta­ni (2015), werkt Ran­veer op­nieuw sa­men met de film­ma­ker aan Pad­ma­va­ti. Ran­veer is al be­gon­nen met voor­be­rei­din­gen op zijn rol en blijft weg van de schijn­wer­pers. In een in­ter­view met de Hin­du­s­tan Ti­mes, sprak de 31-ja­ri­ge ac­teur over zijn werk. Hij zei: “Wij wer­ken al aan de film. Ik ga un­der­co­ver er­voor. Als ik in mijn stu­deer­ka­mer ben sluit ik me vol­le­dig af van de bui­ten­we­reld. Het ge­bouw is erg hoog, er is zelfs geen mo­biel sig­naal hier.” Ran­veer meent dat dit hem juist helpt om zich op zijn per­so­na­ge te con­cen­tre­ren. “In fei­te heb ik de­ze plek ont­wor­pen tot mijn werk­plaats, en hier doe ik al mijn cre­a­tief werk. Het is een pro­ces dat me echt helpt. Het werkt heel goed voor mij als ac­teur. Dus, hier ge­beurt al­le ac­tie”, al­dus de Be­fik­re-ac­teur. Voort­bor­du­rend op zijn rol, zei hij ver­der: “Het is he­le­maal uit mijn com­fort­zo­ne. Ik speel een ne­ga­tie­ve rol. En om zo’n apar­te be­slis­sin­gen te ne­men in de­ze fa­se van mijn car­ri­è­re, is een enorm ri­si­co. Maar ik ben cre­a­tief. Ik heb al­tijd ge­zegd dat iets de moei­te waard is te doen, als het je af­schrikt (lacht).” De nieu­we film, Be­fik­re van Ran­veer is ge­re­gis­seerd door Adi­tya Cho­p­ra en staat ge­pland voor pre­mi­è­re op 9 de­cem­ber. In de film geeft hij ro­man­ti­sche voor­stel­lin­gen met Vaani Kap­oor. Vaani maak­te haar ac­teer­de­buut in Bol­ly­wood met

De­si Ro­man­ce (2013) van re­gis­seur Ma­neesh Shar­ma.

Shud­dh (me­dia247.co.uk / fo­to: set­wet.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.