Stra­bag boekt ho­ge­re winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

VILLACH - Stra­bag heeft in het der­de kwar­taal een ho­ger winst ge­boekt op een licht la­ge­re om­zet. Dit meld­de het Oos­ten­rijk­se bouw­be­drijf gis­te­ren tij­dens de pu­bli­ca­tie van de re­sul­ta­ten over het der­de kwar­taal.

“Na ne­gen maan­den zijn we goed op weg de doel­stel­lin­gen voor het be­gro­tings­jaar 2016 te re­a­li­se­ren”, al­dus CEO Tho­mas Bir­tel. “We gaan het nieu­we jaar in met een com­for­ta­bel or­der­boek, in het bij­zon­der in on­ze kern­markt Duits­land, waar we markt­lei­der zijn”, voeg­de de top­man toe. “We kun­nen dus ver­wach­ten dat on­ze om­zet groeit.”

Stra­bag boek­te in het der­de kwar­taal een be­drijfs­re­sul­taat (Ebit­da) van 293,63 mil­joen eu­ro, ver­sus 279,96 mil­joen eu­ro in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. On­der de streep boek­te het bouw­be­drijf een 10 pro­cent ho­ge­re net­to­winst van 137,87 mil­joen eu­ro, in ver­ge­lij­king tot 125,01 mil­joen eu­ro in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der.

De om­zet daal­de in het der­de kwar­taal even­wel met 3 pro­cent op jaar­ba­sis van 3,7 mil­jard naar 3,6 mil­jard eu­ro.

Het or­der­boek steeg op jaar­ba­sis 9 pro­cent en be­droeg ul­ti­mo sep­tem­ber 14,99 mil­jard eu­ro.

Stra­bag voor­ziet voor het he­le boek­jaar een licht la­ge­re out­put in ver­ge­lij­king tot vo­rig jaar. “De com­for­ta­be­le om­vang van het or­der­boek zou groei in de toe­komst mo­ge­lijk moe­ten ma­ken”, al­dus het be­drijf. De raad van be­stuur her­be­ves­tig­de de doel­stel­ling om in 2016 een EBIT-mar­ge te re­a­li­se­ren van 3 pro­cent, waar­bij het be­drijf zijn ri­si­co­ma­na­ge­ment ver­der ver­be­tert en de la­ge­re kos­ten re­sul­te­ren in een po­si­tief ef­fect op de re­sul­ta­ten. In het der­de kwar­taal be­droeg de EBIT-mar­ge nog 5,4 pro­cent, maar over de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar lag de mar­ge op 2,0 pro­cent.

(Beurs­dui­vel/fo­to: ar­chel­lo.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.