Bra­zi­li­aan­se eco­no­mie ook in der­de kwar­taal in re­ces­sie

Times of Suriname - - ECONOMIE -

RIO DE JANEIRO - De Bra­zi­li­aan­se eco­no­mie is ook in het der­de kwar­taal in een re­ces­sie ge­ble­ven. De groot­ste eco­no­mie van Zuid-Ame­ri­ka kromp met 0,8 pro­cent in ver­ge­lij­king met de voor­gaan­de pe­ri­o­de.

Dat maakt het Bra­zi­li­aan­se na­ti­o­na­le sta­tis­tiek­bu­reau gis­te­ren be­kend.

Daar­mee houdt de re­ces­sie in het land nu al bij­na twee jaar aan en is spra­ke van de zwaar­ste eco­no­mi­sche cri­sis in Bra­zi­lië ooit. In ver­ge­lij­king met een jaar eer­der was in het af­ge­lo­pen kwar­taal spra­ke van een eco­no­mi­sche neer­gang met bij­na 3 pro­cent. Voor vol­gend jaar wordt wel een voor­zich­tig her­stel van de eco­no­mie ver­wacht.

Bra­zi­lië heeft veel last van de sterk ge­daal­de grond­stof­fen­prij­zen, po­li­tie­ke on­rust, ho­ge werk­loos­heid en een om­vang­rijk cor­rup­tie­schan­daal rond het staats­olie­be­drijf Pe­tro­bras.

Ook zijn de over­heids­fi­nan­ci­ën een rom­mel­tje. In­ves­te­rin­gen wor­den daar­door uit­ge­steld en con­su­men­ten zijn te­rug­hou­dend met hun aan­ko­pen. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.