Groei eco­no­mie VS op­waarts bij­ge­steld

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - De Ame­ri­kaan­se eco­no­mie is over het der­de kwar­taal har­der ge­groeid dan bij de eer­ste schat­ting naar bui­ten kwam. De op­waart­se groei­bij­stel­ling was ook be­ter dan eco­no­men had­den voor­zien. De eco­no­mi­sche groei in de VS ging vol­gens de twee­de schat­ting ge­an­nu­a­li­seerd 3,2% om­hoog te­gen een plus van 2,9% in de eer­ste schat­ting. Een kwar­taal eer­der kwam de groei nog uit op 1,4%. Eco­no­men hiel­den voor­af re­ke­ning met een toe­na­me van 3%. Ame­ri­kaan­se con­su­men­ten ga­ven 2,8% meer uit dan een jaar eer­der. Die toe­na­me was ook ster­ker dan ver­wacht. De ont­wik­ke­ling van de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie is voor de Fe­deral Re­ser­ve me­de van be­lang bij het be­pa­len van het mo­ne­tai­re be­leid. Ko­men­de vrij­dag staat het be­lang­rij­ke ba­nen­rap­port in de VS nog op het pro­gram­ma dat de Fed mo­ge­lij­ke nog kan af­hou­den om vol­gen­de maand een zo goed als ze­ke­re nieu­we ren­te­stap door te gaan voe­ren. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.