Se­naat Co­lom­bia ak­koord met vre­des­deal FARC

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CO­LOM­BIA - De Se­naat van Co­lom­bia is ak­koord met de nieu­we vre­des­deal die de re­ge­ring van het land heeft ge­slo­ten met de re­bel­len­be­we­ging FARC. Het ak­koord zal bin­nen­kort aan het Con­gres wor­den voor­ge­legd voor­dat het in wer­king kan tre­den, schrijft de BBC woens­dag.

De be­vol­king van Co­lom­bia heeft in een re­fe­ren­dum een eer­ste vre­des­ak­koord met de FARC af­ge­keurd. Te­gen­stan­ders, on­der lei­ding van oud-pre­si­dent Al­va­ro Uri­be, von­den dat het te mild was voor de re­bel­len. Vol­gens pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos is de nieu­we deal ster­ker en zijn de ar­gu­men­ten van de te­gen­stan­ders er­in mee­ge­no­men. Uri­be vindt ech­ter dat de re­bel­len­lei­ders als­nog te veel wor­den ont­zien.

De be­lang­rijk­ste ver­an­de­ring in de nieu­we over­een­komst is dat de re­bel­len al hun be­zit­tin­gen moe­ten af­staan. Met het geld dat vrij­komt zul­len slacht­of­fers van de bur­ger­oor­log wor­den ge­com­pen­seerd. De vre­de moet een ein­de ma­ken aan de 52 jaar du­ren­de bur­ger­oor­log die meer dan 260.000 men­sen het le­ven heeft ge­kost. De re­ge­ring en FARC heb­ben vier jaar on­der­han­deld in de Cu­baan­se hoofd­stad Ha­va­na. Voor de stem­ming in de Se­naat werd een mi­nuut stil­te in acht ge­no­men voor de slacht­of­fers van de vlieg­tuig­crash bij Me­del­lin maan­dag. (NU.nl)

De be­vol­king van Co­lom­bia heeft in een re­fe­ren­dum een eer­ste vre­des­ak­koord met de FARC af­ge­keurd. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.