Kopen­ha­gen telt nu meer fiet­sen dan au­to’s

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DENEMARKEN - De Deen­se hoofd­stad Kopen­ha­gen telt de­ze maand voor het eerst meer fiet­sen dan au­to’s op de weg. Dat is het ge­volg van een ste­vig fiets­be­leid en ja­ren­lan­ge in­ves­te­rin­gen in de in­fra­struc­tuur.

Kopen­ha­gen geldt al een tijd­je als de fiets­hoofd­stad van de we­reld, maar veer­tig jaar ge­le­den was dat nog he­le­maal an­ders. In 1970 tel­de de stad nog 351.133 au­to’s en am­per 100.000 fiet­sen.

De laat­ste de­cen­nia zet­ten ver­schil­len­de bur­ge­mees­ters ech­ter steeds na­druk­ke­lij­ker in op de fiets. In de voor­bije tien jaar al­leen al in­ves­teer­de de stad daar­bij 134 mil­joen eu­ro in in­fra­struc­tuur, met en­ke­le op­val­len­de fiets­brug­gen als kroon­stuk. Dank­zij dat be­leid werd de fiets snel po­pu­lair­der.

In de voor­bije twin­tig jaar steeg het fiets­ver­keer in de stad met 68 pro­cent. Het voor­bije jaar kwa­men er op­nieuw 35.080 fiet­sen bij, waar­door het to­taal nu af­klokt op 265.700. Dat is voor het eerst meer dan het aan­tal au­to’s dat nog in de stad rond­rijdt: 252.600 stuks. Voor de hui­di­ge bur­ge­mees­ter Mor­ten Ka­bell is het werk nog niet af. Hij ziet het cen­trum van de stad bin­nen tien jaar he­le­maal au­to­vrij wor­den en hoopt dat te­gen 2025 de helft van al­le ver­plaat­sin­gen in de he­le stad met de fiets kan ge­beu­ren. Dat is haal­baar, want nu al ge­beurt 41 pro­cent van de ver­plaat­sin­gen met de fiets.

(HLN)

Kopen­ha­gen geldt al een tijd­je als de fiets­hoofd­stad van de we­reld. (Cph News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.