Ver­trek­kend CIA-chef waar­schuwt Trump

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - Als Do­nald Trump echt een streep wil zet­ten door de nu­cle­ai­re deal met Iran, dan zou dat het top­punt van dom­heid zijn vol­gens ver­trek­kend CIA­chef Jo­hn Bren­nan. De baas van de Ame­ri­kaan­se in­lich­tin­gen­dienst waar­schuw­de de vol­gen­de pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten gis­te­ren voor de ri­si­co’s in een in­ter­view met de BBC.

Tij­dens de ver­kie­zings­cam­pag­ne zei Trump dat hij van het moei­zaam tot stand ge­ko­men ak­koord over de nu­cle­ai­re ac­ti­vi­tei­ten van Iran af wil. “Ik denk dat het ramp­za­lig zou zijn’’, zegt de CIA-baas. Het zou vol­gens hem juist de ha­vi­ken in Iran in de kaart spe­len. Als Iran ver­vol­gens nieu­we po­gin­gen gaat doen om kern­wa­pens te ont­wik­ke­len, kun­nen an­de­re sta­ten vol­gen, vreest Bren­nan. De ver­trek­kend chef van de CIA had meer waar­schu­win­gen voor Trump. Zo doet hij er vol­gens Bren­nan ver­stan­dig aan om Rus­si­sche be­lof­ten met de no­di­ge scep­sis te be­na­de­ren. Die zijn vol­gens hem in het ver­le­den dik­wijls niets waard ge­ble­ken. Ze­ker als het gaat om Sy­rië toon­de Bren­nan zich som­ber over de mo­ge­lijk­he­den om over­een­stem­ming te be­rei­ken. “Ik heb er geen ver­trou­wen in dat de Rus­sen zich la­ten te­gen­hou­den voor­dat ze zo­veel tac­ti­sche suc­ces­sen op het slag­veld heb­ben ge­boekt als mo­ge­lijk is.’’ Aan de an­de­re kant hoopt ook de spi­o­na­ge­baas dat de re­la­tie tus­sen de VS en Rus­land zal ver­be­te­ren. Trump wil daar een speer­punt van ma­ken in zijn bui­ten­lands be­leid.

Bren­nan draagt bin­nen­kort zijn ambt over aan Re­pu­bli­kein Mi­ke Pom­peo, mits de Se­naat diens kan­di­da­tuur goed­keurt. Net voor­dat Trump be­ves­tig­de dat hij hem zal voor­dra­gen, liet Pom­peo via Twit­ter we­ten dat hij zich er­op ver­heugt om de ramp­za­li­ge deal met Iran te­rug te draai­en. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.