Straf­fen voor ge­weld bij Air Fran­ce

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANKRIJK - Een Fran­se recht­bank heeft gis­te­ren drie man­nen ver­oor­deeld tot voor­waar­de­lij­ke cel­straf­fen van drie tot vier maan­den van­we­ge ge­weld te­gen be­stuur­ders van Air Fran­ce in ok­to­ber 2015. Toen liep de aan­kon­di­ging van een om­vang­rijk ba­nen­ver­lies bij de lucht­vaart­maat­schap­pij vol­le­dig uit de hand.

Di­rec­teur per­so­neels­za­ken Xa­vier Bro­se­ta moest door be­vei­li­gers wor­den af­ge­voerd, na­dat de­mon­stran­ten zijn over­hemd van zijn lijf had­den ge­scheurd. Daar­naast moest me­de­di­rec­teur Pier­re Plis­son­nier het ont­gel­den. Die beel­den gin­gen de we­reld rond en leid­den tot ern­sti­ge ver­ont­waar­di­ging in het Fran­se be­drijfs­le­ven en de po­li­tiek. Elf an­de­re per­so­nen kre­gen een boe­te op­ge­legd van 500 eu­ro. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.