Nog steeds kin­der­ar­beid in de palm­olie­sec­tor

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Le­vens­mid­de­len­gi­gan­ten als Nest­lé, Col­ga­tePal­m­o­li­ve en Uni­lever ge­brui­ken palm­olie van le­ve­ran­ciers in In­do­ne­sië die jon­ge kin­de­ren aan het werk zet­ten. Dat staat in een rap­port van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal. De men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie roept de mul­ti­na­ti­o­nals op om be­ter na te gaan waar ze hun palm­olie van­daan ha­len. Am­ne­sty heeft een on­der­zoek ge­daan naar de gro­te palm­olie­le­ve­ran­cier Wilmar en trof op plan­ta­ges jon­ge kin­de­ren aan die zwaar fy­siek werk moesten doen. Naast kin­der­ar­beid was er ook spra­ke van men­sen die ge­dwon­gen wer­den om voor een hon­ger­loon­tje te wer­ken. Ook was het slecht ge­steld met de ar­beids­om­stan­dig­he­den. Ar­bei­ders wer­den bloot­ge­steld aan ge­vaar­lij­ke stof­fen en ook met de vei­lig­heid was het vaak slecht ge­steld. Vol­gens Am­ne­sty chec­ken wes­ter­se be­drij­ven nau­we­lijks hoe het er op de plan­ta­ges aan toe­gaat. “Wilmar draagt al ja­ren een keur­merk dat aan­geeft dat ze zich keu­rig aan de wet houdt. Maar in de prak­tijk con­tro­leert nie­mand de be­drijfs­voe­ring”, stelt een woord­voer­der van Am­ne­sty.

De or­ga­ni­sa­tie wil dat de le­vens­mid­de­len­con­cerns Wilmar aan­spre­ken op de mis­stan­den. Ook zou­den ze hel­der aan de con­su­ment moe­ten uit­leg­gen in wel­ke pro­duc­ten de palm­olie van Wilmar pre­cies is ver­werkt, zo­dat con­su­men­ten hun keu­ze daar­op kun­nen ba­se­ren. Vol­gens Am­ne­sty is het nu niet dui­de­lijk of het goed­je ook in bij­voor­beeld Knor­r­soep, Do­ve-zeep of Ola­ijs­jes zit.

Uni­lever er­kent in een re­ac­tie dat er pro­ble­men zijn op het ge­bied van ar­beids- en men­sen­rech­ten in de palm­olie-in­du­strie. “Hoe­wel al flink voor­uit­gang is ge­boekt met het aan­pak­ken van mi­li­eu­pro­ble­men die ver­band hou­den met de teelt van palm­olie, zijn we het er vol­le­dig mee eens dat nog veel meer moet wor­den ge­daan om de­ze zeer zorg­wek­ken­de maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men aan te pak­ken.”

Nest­lé be­na­drukt in­ten­sief met Am­ne­sty sa­men­ge­werkt te heb­ben bij de tot­stand­ko­ming van het rap­port. “We on­der­zoe­ken de be­schul­di­gin­gen die te ma­ken heb­ben met de aan­koop van palm­olie, en ook on­ze toe­le­ve­ran­ciers”, zo ver­klaart het Zwit­ser­se con­cern.

(HLN)

Am­ne­sty heeft on­der­zoek ge­daan naar de gro­te palm­olie­le­ve­ran­cier Wilmar en trof op plan­ta­ges jon­ge kin­de­ren aan die zwaar fy­siek werk moesten doen. (Pu­lit­zer Cen­ter)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.