Pret­park Au­stra­lië weer open na fa­taal on­ge­luk

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - Het pret­park Dream­world in Au­stra­lië gaat 10 de­cem­ber weer open voor pu­bliek. Op 25 ok­to­ber kwa­men vier be­zoe­kers van het the­ma­park om het le­ven door een on­ge­luk op een wild­wa­ter­baan.

De ei­ge­naar van Dream­world, Ar­dent Lei­su­re Group, zei dit gis­te­ren in een ver­kla­ring. Ook het na­bij­ge­le­gen Whi­te­wa­ter World gaat weer open. Bei­de par­ken wa­ren sinds het fa­ta­le on­ge­luk op de Thun­der Ri­ver Rapids ge­slo­ten. Het park voer­de na de slui­ting con­tro­les uit over al­le at­trac­ties. Nu die suc­ces­vol zijn ver­lo­pen, kan het park weer open, luidt de ver­kla­ring.

Twee man­nen en twee vrou­wen kwa­men om het le­ven toen zij uit het vaar­tuig vie­len en vast kwa­men te zit­ten. Het on­ge­luk ge­beur­de op de trans­port­band waar­op de boot­jes wor­den ver­plaatst na­dat be­zoe­kers zijn in­ge­stapt. De slacht­of­fers wa­ren der­ti­gers en veer­ti­gers. De at­trac­tie zal wor­den af­ge­bro­ken. Eer­der maak­te de di­rec­teur van het park al be­kend dat de wild­wa­ter­baan voor al­tijd ge­slo­ten blijft uit res­pect voor de na­be­staan­den.

Dream­world ligt in de plaats Coo­me­ra, bij Bris­ba­ne, aan de Au­stra­li­sche oost­kust en is het groot­ste at­trac­tie­park van Au­stra­lië. De wild­wa­ter­baan Thun­der Ri­ver Rapids is ge­schikt voor be­zoe­kers van­af twee jaar en wordt door Dream­world om­schre­ven als ‘ge­ma­tigd span­nend’. Op de baan, die ook een vrije val kent, wor­den snel­he­den tot 45 ki­lo­me­ter per uur be­reikt.

(NU.nl)

De wild­wa­ter­baan blijft uit res­pect voor de na­be­staan­den voor al­tijd ge­slo­ten. (The New Dai­ly)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.