Spoed­ver­ga­de­ring VN over nij­pen­de si­tu­a­tie Oost-Alep­po

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Vei­lig­heids­raad van de Ver­e­nig­de Na­ties is gis­ter­mor­gen tij­dens een spoed­ver­ga­de­ring bij­een om de er­bar­me­lij­ke si­tu­a­tie in Oost-Alep­po te be­spre­ken. Frankrijk heeft het ini­ti­a­tief ge­no­men tot de ver­ga­de­ring, zo mel­den di­plo­ma­ten. De vijf­tien am­bas­sa­deurs van de Vei­lig­heids­raad zul­len een stand van za­ken krij­gen over de si­tu­a­tie in Alep­po van een ver­ant­woor­de­lij­ke voor de hu­ma­ni­tai­re ope­ra­ties van de VN en van de VN-ge­zant voor Sy­rië Staf­fan de Mis­tu­ra. Dui­zen­den bur­gers zijn op de vlucht ge­sla­gen. Vol­gens het In­ter­na­ti­o­na­le Ro­de Kruis gaat het om bij­na 20.000 bur­gers in de af­ge­lo­pen 72 uur. Zij pro­be­ren te ont­ko­men aan de ge­vech­ten en bom­bar­de­men­ten in het door de re­bel­len ge­con­tro­leer­de oos­ten van Alep­po, nu het Sy­ri­sche re­gime snel voor­uit­gang boekt op de re­bel­len.

De VN ver­oor­deel­den dins­dag de hel waar­in de bur­gers te­recht zijn ge­ko­men. “Frankrijk en zijn part­ners mo­gen niet stil blij­ven nu een van de groot­ste mas­sa­moor­den van bur­gers sinds de Twee­de We­reld­oor­log aan de gang lijkt te zijn”, al­dus de Fran­se am­bas­sa­deur bij de VN Fran­çois De­lat­tre. Zijn Brit­se col­le­ga Mat­thew Ry­cro­ft roept het Sy­ri­sche re­gime en Rus­land op om de bom­bar­de­men­ten te stop­pen en de hu­ma­ni­tai­re hulp toe te la­ten. Ry­cro­ft be­ves­tig­de dat de VN een plan heb­ben om hulp­mid­de­len tot bij de in­wo­ners van Oost-Alep­po te krij­gen en om de ge­won­den te eva­cu­e­ren, en stel­de dat de op­po­si­tie het plan heeft goed­ge­keurd. “Ik vraag dus aan Rus­land om er­voor te zor­gen dat het Sy­ri­sche re­gime ak­koord gaat.” (de Volks­krant)

Een frag­ment uit een nieuws­uit­zen­ding van­uit Oost-Alep­po. (world­wi­de.chat)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.