Do­den bij aard­be­ving in mijn­ge­bied Po­len

Times of Suriname - - BUITENLAND -

PO­LEN - Bij een aard­be­ving in Po­len zijn twee do­den ge­val­len. Ook wor­den ze­ker zes men­sen ver­mist. Dat meldt het staats­pers­bu­reau PAP.

De be­ving op een schaal van 4.4 en slechts tien ki­lo­me­ter on­der het aard­op­per­vlak, vond plaats bij de Rud­na-mijn in het zuid­wes­ten van Po­len. Om 21.09 uur dins­dag­avond was de be­ving voor het eerst op­ge­merkt door de Uni­ted Sta­tes Ge­o­lo­gi­cal Sur­vey. De on­die­pe be­ving zou de ef­fec­ten op de mijn kun­nen ver­gro­ten vol­gens het ge­o­lo­gi­sche bu­reau. De Rud­na is een ko­per­mijn in be­heer van de Pool­se over­heid. Pool­se au­to­ri­tei­ten heb­ben het zelfs over een diep­te van slechts 1500 me­ter on­der de grond. Door de aard­be­ving is de mijn in­ge­stort. Een woord­voer­der van het mijn­be­drijf meld­de dat zes­tien men­sen in het ge­va­ren­ge­bied aan het werk wa­ren. Ne­gen men­sen kon­den ge­ë­va­cu­eerd wor­den, waar­van er een la­ter over­leed. Een an­de­re do­de is ge­von­den on­der het puin. Drie zwaar­ge­won­den zijn naar het zie­ken­huis ge­bracht maar zijn niet in le­vens­ge­vaar.

In 2013 kwa­men door een aard­be­ving in de­zelf­de mijn ne­gen­tien mijn­wer­kers vast te zit­ten. Zij za­ten uren­lang op­ge­slo­ten on­der de grond, voor­dat ze le­vend wer­den be­vrijd. Er was uren geen con­tact met de mijn­wer­kers. Daar­door was het on­dui­de­lijk hoe de mijn­wer­kers er aan toe wa­ren. De kom­pels had­den adem­ha­lings­ap­pa­ra­tuur, waar­mee ze acht tot ne­gen uur lang scho­ne lucht kun­nen in­a­de­men. De aard­be­ving had des­tijds een mag­ni­tu­de van 4.7. De mijn­wer­kers za­ten op een diep­te van 600 me­ter in de ko­per­mijn in Rud­na. In 2006 kwa­men in de re­gio Sil­ezië in Po­len 23 mijn­wer­kers om het le­ven door een gas­ex­plo­sie in een ko­len­mijn.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.