Sau­di­sche prins vindt dat vrou­wen ook hun rij­be­wijs mo­gen gaan ha­len

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SAUDI-ARABIE - De Sau­di­sche prins Al­wa­leed bin-Ta­lal bin-Ab­dula­ziz pleit er voor dat vrou­wen in Saudi-Ara­bië ook hun rij­be­wijs mo­gen gaan ha­len. Wat hem be­treft moe­ten vrou­wen in het streng-is­la­mi­ti­sche ko­nink­rijk snel de vrij­heid krij­gen om een au­to te be­stu­ren. “Het is hoog tijd dat Sau­di­sche vrou­wen be­gin­nen met au­to­rij­den en het is hoog tijd dat we het boek af­slui­ten over de­ze kwes­tie.’’ Dat staat in een open brief die de Sau­di­sche prins via Twit­ter heeft ver­spreid. Hoe­wel de wet vrou­wen niet ex­pli­ciet ver­biedt om au­to te rij­den, is het voor hen toch on­mo­ge­lijk om le­gaal ach­ter het stuur plaats te ne­men om­dat ze geen rij­be­wijs kun­nen krij­gen.

Al­wa­leed noemt dat een in­breuk op hun rech­ten. Hij wijst er­op dat de maat­schap­pij ook op an­de­re pun­ten in­grij­pend is ver­an­derd, zon­der zijn is­la­mi­ti­sche tra­di­ties los te la­ten. Zo zijn steeds meer Sau­di­sche vrou­wen gaan wer­ken, ter­wijl dat vroe­ger ta­boe was. Vol­gens sta­tis­tie­ken die de prins aan­haalt heb­ben in­mid­dels zo’n 1,5 mil­joen vrou­wen be­taald werk. Zij heb­ben be­hoef­te aan vei­li­ge trans­port­mid­de­len om ie­de­re och­tend naar hun werk te gaan. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.