Pe­gi­da-lei­der Bach­mann moet be­ta­len voor haat

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - De ver­oor­de­ling van Pe­gi­da-op­rich­ter Lutz Bach­mann we­gens ’volks­op­rui­ing’ is gis­te­ren on­her­roe­pe­lijk ge­wor­den. Zo­wel zijn ei­gen ad­vo­caat als jus­ti­tie heeft be­slo­ten hun be­roep te­gen de uit­spraak van de recht­bank te la­ten val­len. De rech­ter ver­oor­deel­de Bach­mann voor zijn ha­te­lij­ke op­mer­kin­gen over vluch­te­lin­gen tot een geld­boe­te van 9600 eu­ro. Bach­mann noem­de asiel­zoe­kers op Fa­ce­book on­der meer bees­ten, vuil­nis en een sme­rig zootje. Daar­mee heeft hij vol­gens jus­ti­tie de gren­zen van de vrij­heid van me­nings­ui­ting over­schre­den. In eer­ste aan­leg had het Open­baar Mi­nis­te­rie een ge­van­ge­nis­straf ge­ëist. De ver­de­di­ging eis­te juist vrij­spraak. Maar bei­de par­tij­en be­slo­ten ei­e­ren voor hun geld te kie­zen toen een ho­ge­re rech­ter in Dres­den voor­stel­de de zaak af te slui­ten. De lei­der van de Pa­tri­ot­ti­sche Eu­ro­pe­a­nen te­gen de Isla­mi­se­ring van het Avond­land, zo­als de be­we­ging vol­uit heet, was zelf niet in de recht­bank aan­we­zig. Hij woont op Te­ne­ri­fe.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.