Is­ra­ë­li­sche jet voert aan­val in Sy­rië uit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SYRIE - Een Is­ra­ë­lisch ge­vechts­vlieg­tuig zou gis­ter­mor­gen in de di­rec­te om­ge­ving van de Sy­ri­sche hoofd­stad Da­mas­cus twee ra­ket­ten heb­ben af­ge­vuurd. De Sy­ri­sche au­to­ri­tei­ten zei­den dat de ra­ket­ten in het Sa­bou­ra­dis­trict zijn te­recht­ge­ko­men. Of er iets is ge­raakt en of er slacht­of­fers zijn, werd niet ge­zegd. De aan­val was een po­ging om de aan­dacht af te lei­den van de suc­ces­sen van het Sy­rischAra­bi­sche le­ger, al­dus een be­richt van de le­ger­lei­ding in Da­mas­cus. Zo­als ge­brui­ke­lijk wei­gert Is­ra­ël com­men­taar op mel­din­gen van aan­val­len. The Je­rusa­lem Post, die zich be­riep op en­ke­le Ara­bi­sche me­dia, meld­de dat twee doe­len bij Da­mas­cus wa­ren aan­ge­val­len. Een zou een kon­vooi van Hez­bol­lah zijn ge­weest, dat on­der­weg was van Da­mas­cus naar de Li­ba­ne­se hoofd­stad Bei­roet. Hez­bol­lah is een ra­di­ca­le an­ti-Is­ra­ë­li­sche sjii­ti­sche or­ga­ni­sa­tie. Het twee­de doel zou een mi­li­tair ob­ject zijn ge­weest van een or­ga­ni­sa­tie die trouw is aan pre­si­dent As­sad.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.