Sta­hou­ding

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Zoek je mid­del­punt. Een goe­de sta­hou­ding gaat om uit­lij­ning en ba­lans. Het geeft je een zelf­ver­ze­ker­de uit­stra­ling. Hier zijn wat tips om de juis­te staan­de hou­ding te be­rei­ken:

• Zet je voe­ten op schou­der­breed­te, op de­zelf­de ma­nier zo­als je zou staan om oe­fe­nin­gen te doen of an­de­re fy­sie­ke ac­ti­vi­tei­ten.

• Ga recht­op staan. Dit is na­tuur­lijk het be­lang­rijk­ste voor een goe­de staan­de hou­ding, en heeft oe­fe­ning no­dig. Als je een goe­de hou­ding leert aan­ne­men, wordt dit je twee­de na­tuur.

• Hou je ge­wicht op de bal van bei­de voe­ten. Als je voor­al op je hie­len staat, heb je de nei­ging om slun­ge­lig te staan. Sta in plaats daar­van recht­op, en pro­beer op de bal van je voe­ten te staan. Merk op hoe de rest van je li­chaam zal vol­gen. Leun nu naar ach­te­ren zo­dat het ge­wicht op je hie­len is. Merk op dat je he­le li­chaam weer in een “slun­ge­li­ge” hou­ding komt door de­ze ene be­we­ging. • Hou je schou­ders naar ach­te­ren. Dit voelt in het be­gin mis­schien on­na­tuur­lijk, als je nog geen goe­de hou­ding hebt ont­wik­keld. Maar net als met recht­op staan zal dit je twee­de na­tuur wor­den. • Doe je hoofd naar ach­te­ren en om­hoog. Stel je­zelf voor dat je het pla­fond wil ra­ken met de kruin van je hoofd. Hou je hoofd recht bo­ven je nek en rug­gen­graat als je dit doet. Dit ver­be­tert niet al­leen je hou­ding, je lijkt er ook lan­ger en dun­ner door. Pro­beer het maar!

• Doe je mond open en zet je bo­ven­ste kaak op een ho­ri­zon­ta­le lijn. Doe je mond weer dicht maar houd je bo­ven kaak op de­ze lijn. Zo­als je ziet en merkt, kijk je een beet­je om­hoog. Dit lijkt niet goed maar je hou­ding is er ook om zelf­ver­trou­wen uit te stra­len, en dat doe je hier heel erg mee! (Wi­kihow.nl/fo­to’s: www.ver­een­cen­ter.com, col­le­ge­li­fe­sty­les. org, www.the­backs­pa­ce.co.uk, www.hur­riy­et­dai­ly­news.com,

WWW.fiTWITHCURVES.COM)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.