Nut­ti­ge ma­nie­ren om je hou­ding te ver­be­te­ren

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

1. Denk aan een touw­tje. Stel je al­tijd voor dat er een touw­tje loopt van­af je kruin waar­mee je rich­ting het pla­fond wordt ge­trok­ken. Vi­su­a­li­sa­tie­tech­nie­ken als de­ze kun­nen je goed hel­pen om het ge­voel van de juis­te hou­ding te ge­ven.

2. Laat ie­mand een gro­te X op je rug ta­pen, van je ene schou­der naar de te­gen­over­lig­gen­de heup. Doe dan een ho­ri­zon­taal stuk ta­pe over je schou­ders, waar­mee je de bo­ven­kant van de X af­sluit. Als je dit de he­le dag draagt, helpt het je, je rug te trai­nen. Dit helpt heel goed als je,je schou­ders goed naar ach­te­ren houdt voor­dat je de ta­pe aan­brengt. Ge­bruik een breed ta­pe dat niet mee rekt en ver­wis­sel het el­ke dag.

3. Ver­mijd een slun­ge­li­ge hou­ding als je loopt. Zorg er­voor dat je loopt als­of je een boek op je hoofd laat ba­lan­ce­ren

4. Ge­bruik kleur. Als je hulp no­dig hebt om je, je hou­ding te her­in­ne­ren, denk dan aan een uniek ob­ject of een kleur. El­ke keer als je aan dat ob­ject of die kleur denkt, con­tro­leer je, je hou­ding.

5. Richt je op je kui­ten. Laat je hou­ding en je ba­lans meer af­han­gen van je kui­ten. Pro­beer een ge­mak­ke­lij­ke hou­ding te vin­den en maak een ve­ren­de pas. Je zult zien dat de rest van je bo­ven­li­chaam be­vrijdt, zo­dat het kan ont­span­nen en een rech­te­re hou­ding aan­neemt zon­der druk op je rug, schou­ders en nek te leg­gen, en waar­bij je je buik­spie­ren ge­bruikt. Dit is prach­tig, want ster­ke kui­ten en buik­spie­ren zijn ge­wel­dig!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.