Train je co­re-spie­ren

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Blijf in vorm. Om je he­le be­we­gings­ap­pa­raat in vorm te hou­den om je hou­ding te on­der­steu­nen, is het be­lang­rijk dat je in vorm blijft. Pro­beer de vol­gen­de tips:

Ga op je rug lig­gen, met je be­nen ge­bo­gen in een hoek van 90 gra­den en je voe­ten op de grond. • Trek je na­vel rich­ting je rug­gen­graat en hou dit vast. Dit is een an­der soort aan­span­ning dan crun­ches (crun­ches voel je meer aan de voor­kant van je buik, ter­wijl je dit die­per van bin­nen rich­ting je rug voelt).

• Hou dit tien se­con­den vast, en her­haal het acht keer. Her­haal het da­ge­lijks.

• Be­houd een goe­de hou­ding, zelfs als je moe bent en je, je an­de­re spie­ren zo­als je bil- of rug­spie­ren niet ge­bruikt.

• Adem nor­maal ge­du­ren­de de­ze oe­fe­ning, om­dat je, je co­re traint zo­dat je de­ze hou­ding in het da­ge­lijks le­ven ook kunt aan­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.