Eu­ro­pees ak­koord over con­flic­tMi­ne­raLen is HaLFsLacH­tig

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

De Eu­ro­pe­se Unie heeft een po­si­tie­ve, maar half­slach­ti­ge stap ge­zet om de han­del in con­flic­tmi­ne­ralen te­rug te drin­gen, stel­len men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties. Eu­ro­pe­se on­der­han­de­laars rond­den de­ze week be­spre­kin­gen over een nieu­we wet af.

De wet moet ga­ran­de­ren dat met de op­brengst van mi­ne­ra­len die de Eu­ro­pe­se Unie bin­nen­ko­men, geen oor­lo­gen of men­sen­rech­ten­schen­din­gen ge­fi­nan­cierd wor­den. Be­paal­de Eu­ro­pe­se be­drij­ven zijn wet­te­lijk ver­plicht hun toe­le­ve­rings­ke­ten hier­op te con­tro­le­ren, maar voor an­de­re be­drij­ven is een uit­zon­de­ring ge­maakt.

“De­ze wet is een wel­ko­me stap voor­uit”, zegt Mi­chael Gibb van men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Glo­bal Wit­ness. “De EU heeft een sterk sig­naal ge­ge­ven aan een klei­ne groep be­drij­ven, maar ver­trouwt er­op dat veel meer be­drij­ven zich­zelf re­gu­le­ren. Het is nu aan de­ze be­drij­ven om te la­ten zien of dat ver­trou­wen ge­recht­vaar­digd is.” De EU is een be­lang­rij­ke markt voor mi­ne­ra­len zo­als tin, tan­ta­li­um, wol­fraam en goud. De­ze grond­stof­fen wor­den on­der meer ge­bruikt in elek­tro­ni­ca zo­als lap­tops en mo­bie­le te­le­foons.

Af­ge­zwakt

De nieu­we wet is een af­ge­zwak­te ver­sie van een voor­stel uit mei 2015. Hij geldt al­leen voor be­drij­ven die de mi­ne­ra­len als ru­we ma­te­ri­a­len im­por­te­ren. Be­drij­ven die de­zelf­de grond­stof­fen in ver­werk­te vorm im­por­te­ren, val­len er voor­als­nog bui­ten. Li­be­ra­le en con­ser­va­tie­ve frac­ties in het Eu­ro­pees Par­le­ment heb­ben een lan­ge im­ple­men­ta­tie­tijd be­don­gen, waar­door de wet pas in 2021 vol­le­dig van kracht wordt. Ver­der werd be­slo­ten dat be­drij­ven die slechts klei­ne hoe­veel­he­den im­por­te­ren ook niet on­der de wet val­len. “De­ze uit­zon­de­rin­gen vor­men een ach­ter­poort­je in de wet”, zegt Ne­le Mey­er van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal. “Hier­door kun­nen mi­ne­ra­len ter waar­de van mil­joe­nen eu­ro’s de EU bin­nen­ko­men zon­der eni­ge vorm van ver­ant­woor­ding.” De nieu­we wet is vol­gens haar slechts een eer­ste stap. “Aan­vul­len­de maat­re­ge­len zijn no­dig, zo­dat al­le be­drij­ven hun toe­le­ve­rings­ke­ten ade­quaat wil­len en kun­nen con­tro­le­ren.” In ju­ni van dit jaar be­reik­te de EU over­een­stem­ming over het voor­stel dat in de af­ge­lo­pen maan­den na­der uit­ge­werkt werd. Dat pro­ces werd de­ze week af­ge­slo­ten. De de­fi­ni­tie­ve tekst word bin­nen­kort for­meel ter goed­keu­ring voor­ge­legd aan het Eu­ro­pees Par­le­ment en de Raad van Mi­nis­ters.

(De we­reld mor­gen/ fo­to:

Mail & Gu­ar­di­an)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.