Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

2002 - Een brand in een dis­co­theek in de Ve­ne­zo­laan­se hoofd­stad Caracas kost aan ze­ker 47 men­sen het le­ven. Plas­tic van de de­co­ra­tie zorgt voor een gro­te rook­ont­wik­ke­ling, het over­gro­te deel van de slacht­of­fers komt door ver­stik­king om het le­ven.

Po­li­tiek

1991 - Het Pa­na­ma­ka­naal komt vol­le­dig on­der Pa­na­mees be­stuur.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1994 - De lan­ce­ring van de AR 42P mis­lukt.

Ge­bo­ren

Woody Al­len, pseu­do­niem van Al­len Ste­wart Ko­nigs­berg (Brook­lyn, New York, 1 de­cem­ber 1935), is een Ame­ri­kaans au­teur, ac­teur, mu­zi­kant en voor­al film­re­gis­seur van over het al­ge­meen tra­gi­ko­mi­sche films, uit­een­lo­pend van dra­ma’s tot screw­ball co­me­dies. Door cri­ti­ci - zijn films zijn al­tijd meer ge­liefd ge­ble­ken in Eu­ro­pa (voor­al Frankrijk) dan in zijn thuis­land - wor­den de tien jaar van­af An­nie Hall (1977, Os­cars voor bes­te film en bes­te re­gie) als zijn cre­a­tie­ve piek­pe­ri­o­de ge­zien. Het de­cen­ni­um er­na sloeg hij meer de bit­te­re toon van de door hem be­won­der­de Ing­mar Berg­man aan in re­la­tie­dra­ma’s waar­door zijn op co­me­dy en slap­stick be­lus­te pu­bliek af­haak­te. De laat­ste tien jaar wor­den zijn films weer wat lich­ter en meer ver­teer­baar. Woody Al­len is te­vens lei­der en kla­ri­net­tist van de Woody Al­len New Or­leans Jazz­band waar­mee hij re­de­lijk suc­ces­vol in­ter­na­ti­o­naal op­treedt. (fo­to: ny­mag.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.