Nooit een feest­je ge­had? And­rew no­digt 100 kin­de­ren uit

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het brak zijn hart, toen een moe­der hem ver­tel­de hoe haar zie­ke zoon van 12 nog nooit was uit­ge­no­digd voor een ver­jaar­dags­feest­je. Daar­om be­sloot And­rew Co­s­tel­lo, zelf va­der van twee kin­de­ren, in ac­tie te ko­men en wel op zijn ei­gen ver­jaar­dag. Tij­dens een lief­da­dig­heids­avond kwam And­rew, een tv-per­soon­lijk­heid uit Au­stra­lië, in ge­sprek met een moe­der die ver­tel­de over haar zoon. De jon­gen lijdt aan de ern­sti­ge ziek­te spier­dys­tro­fie, ver­tel­de ze hem. And­rew sprak met haar over de emo­ti­o­ne­le en fi­nan­ci­ë­le druk die de zorg voor haar zoon met zich mee­brengt. Maar toen ver­tel­de ze hem wat ze het moei­lijkst vond: al­le kin­de­ren op school gin­gen naar el­kaars ver­jaar­dags­feest­jes, maar haar zoon was nog nooit uit­ge­no­digd. 100 uit­no­di­gin­gen voor ei­gen ver­jaar­dag “Ik viel bij­na van mijn stoel toen ze dat ver­tel­de. Het was een steek in mijn hart”, schrijft And­rew op Fa­ce­book. Hij be­sloot om op zijn ei­gen ver­jaar­dag hon­derd kin­de­ren uit te no­di­gen, die nog nooit op een ver­jaar­dags­feest­je zijn ge­weest. Sa­men met hun fa­mi­lie mo­gen de kin­de­ren in de­cem­ber een dag naar de die­ren­tuin van Ade­lai­de. “Er is taart en er zijn par­ty­snacks en ze krij­gen al­le­maal een feest­tas­je met snoep. Net als op een ech­te ver­jaar­dag!” Via so­ci­al me­dia heeft And­rew ou­ders in Au­stra­lië op­ge­roe­pen, om kin­de­ren op te ge­ven die nog nooit wer­den uit­ge­no­digd voor een feest­je. Bin­nen­kort kun­nen ze al­le­maal een per­soon­lij­ke uit­no­di­ging van And­rew ver­wach­ten. (Rtl nieuws)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.