OWC komt met pro­ject ‘Ge­zon­de Voe­ding’ op scho­len

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Meer dan 100 scho­len zul­len bin­nen­kort wor­den voor­zien van ge­zon­de voe­ding. Het pro­ject is op woens­dag ge­ïn­tro­du­ceerd door mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur (OWC). Het doel is een steen­tje bij te dra­gen aan een ge­zond mi­li­eu, ge­zon­de kin­de­ren, maar bo­ven­al goe­de leer­pres­ta­ties, meldt het mi­nis­te­rie in een pers­be­richt.

De pro­duc­ten zul­len wor­den af­ge­no­men van de NV Melk­cen­tra­le, die te­vens voor de dis­tri­bu­tie zal zor­gen. Het gaat on­der an­de­re om pro­duc­ten als yog­hurt, vla en ha­ver­mout. De pro­duc­ten zul­len op de scho­len wor­den ge­le­verd tus­sen 7.30 uur en 10.00 uur. Het eer­ste tra­ject loopt van 7 de­cem­ber tot en met 21 de­cem­ber, steeds op de maan­dag, woens­dag en vrij­dag. Het twee­de tra­ject be­gint op 9 ja­nu­a­ri 2017. Voor de re­gi­stra­tie is het be­lang­rijk dat de scho­len be­schik­ken over een ori­gi­ne­le re­gi­stra­tie­bon en twee du­pli­ca­ten. De school en de le­ve­ran­cier krij­gen een du­pli­caat, ter­wijl de ori­gi­ne­le re­gi­stra­tie­bon om de twee we­ken door de school­lei­ding moet wor­den af­ge­ge­ven aan het hoofd van het Bu­reau Ba­sis­on­der­wijs. De mi­nis­ter be­na­drukt dat het gaat om ge­zon­de voe­ding en niet om school­voe­ding. Met de tijd zal wor­den be­ke­ken, hoe dit pro­ject ver­der kan wor­den uit­ge­breid met on­der an­de­re fruit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.