Co­pi­loot ramp­vlieg­tuig de­bu­teer­de

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

MEDELLIN - De co­pi­loot op vlucht LaMia 2933 was een de­bu­tant. Si­sy Ari­as (29) maak­te haar eer­ste vlucht in een bur­ger­toe­stel, meldt de Dai­ly Mail. On­der­tus­sen zeg­gen on­der­zoe­kers van de ramp, dat kort voor het neer­stor­ten van de kist, een be­man­nings­lid aan lucht­ver­keers­lei­ders door­gaf dat het vlieg­tuig kamp­te met een com­ple­te elek­tri­ci­teits­uit­val en dat het geen brand­stof meer had. Dit blijkt uit au­di­oop­na­men. De­ze ge­sprek­ken ont­hul­len nieu­we de­tails naar de laat­ste mo­men­ten van de crash af­ge­lo­pen maan­dag waar­bij 71 men­sen om het le­ven kwa­men waar­on­der spe­lers van het Bra­zi­li­aans voet­bal­elf­tal Cha­p­ecoen­se. Vol­gens CNN be­ves­tigt de­ze nieu­we in­for­ma­tie, de ver­moe­dens dat het vlieg­tuig al zijn brand­stof had ge­bruikt tij­dens zijn char­ter vlucht van San­ta Cruz in Bo­li­via naar Medellin in Co­lom­bia. De ge­noem­de au­dio is ge­pu­bli­ceerd in de Co­lom­bi­aan­se me­dia. Naar de krant ver­neemt, valt het elek­tri­sche sys­teem van een vlieg­tuig uit wan­neer de mo­to­ren er­mee op­hou­den, zo­als in dit ge­val door­dat er geen brand­stof meer was. De ge­ne­ra­to­ren wor­den na­me­lijk aan­ge­dre­ven door de mo­to­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.