MZ tast in duis­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Me­di­sche Zen­ding ( MZ) tast in het duis­ter over de nog te ont­van­gen sub­si­die van de over­heid. MZ heeft van de goed­ge­keur­de be­gro­ting van SRD 27 mil­joen voor dit jaar slechts SRD 14 mil­joen ont­van­gen. Het is to­taal on­dui­de­lijk wat er zal ge­beu­ren. We kun­nen niets zeg­gen over de fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie van de zorg­in­stel­ling, om­dat we niet we­ten of we iets kun­nen ver­wach­ten”, zegt Krish So­mai, fi­nan­ci­eel di­rec­teur.

So­mai zegt dat het als zorg­in­stel­ling heel moei­lijk wer­ken is zon­der mid­de­len. Wat frus­tre­rend is, is dat al­le spe­ci­fi­ca­ties zijn op­ge­stuurd naar de Mi­nis­te­ries van Volk­ge­zond­heid en Fi­nan­ci­ën, maar er is geen zicht op wat er zal ge­beu­ren. De fi­nan­ci­eel di­rec­teur zegt el­ke dag con­tact te ma­ken met de mi­nis­te­ries. “Nie­mand zegt wat. In­dien het be­drag niet op­ge­bracht kan wor­den, moet het ge­zegd wor­den in plaats van de in­stel­ling in het on­ge­wis­se te la­ten.” So­mai zegt dat de dienst­ver­le­ning tot nog toe ge­schiedt, maar er kan niet ef­fi­ci­ënt ge­werkt wor­den van­we­ge geld­ge­brek. Om­dat er een ach­ter­stand in sub­si­die is, vin­den er geen pen­si­oen- en loon­be­las­ting­af­drach­ten plaats. “We draai­en op een heel laag pit­je en zul­len dien­sten blij­ven ver­le­nen tot­dat de laat­ste pa­ra­ce­ta­mol ver­strekt is, maar wat daar­na”, al­dus So­mai.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.