Volks­ge­zond­heid in­ten­si­veert HIV-pre­ven­tie bij jon­ge­ren in bin­nen­land

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid heeft met het pro­ject Youth Out­reach 2016, de strijd te­gen nieu­we HIV-in­fec­ties ver­der uit­ge­breid naar jon­ge­ren tus­sen de 10-19 jaar in de dis­tric­ten Si­pa­li­wini en Bro­ko­p­on­do. In Kwa­ma­la­se­mu­tu, BovenSu­ri­na­me en de dor­pen rond­om Browns­weg zul­len tien­tal­len jon­ge­ren de ko­men­de maan­den in­ten­sief ge­traind wor­den tot peer edu­ca­tors. Dit meldt Volks­ge­zond­heid in een pers­be­richt. Naast het op­vij­ze­len van hun ken­nis over HIV, zal de jeugd ge­leerd wor­den hoe cul­tuur­ele­men­ten te ver­wer­ken in edu­tain­ment ma­te­ri­aal. Bin­nen het ka­der van ver­duur­za­ming wor­den or­ga­ni­sa­ties in de­ze ge­meen­schap­pen ook me­de ver­sterkt. Youth Out­reach 2016 wordt ge­fi­nan­cierd door Glo­bal Fund en uit­ge­voerd door Stich­ting Com­mu­ni­ca­tie, Cul­tuur en Ont­wik­ke­ling in op­dracht van het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid. Het pro­ject past bin­nen het al­ge­me­ne doel van het Na­ti­o­naal HIV Stra­te­gisch Plan 2014-2020 om nieu­we in­fec­ties te re­du­ce­ren en de le­vens­kwa­li­teit van per­so­nen die le­ven met HIV, te ver­be­te­ren. De aan­dacht aan het bin­nen­land is ook be­doeld om het in­fec­tie­ri­si­co in die ge­bie­den te ver­la­gen. Jon­ge­ren tus­sen de 12–19 jaar be­ho­ren tot één van de ri­si­co­groe­pen in Su­ri­na­me. In het bin­nen­land wordt het ri­si­co ho­ger in­ge­schat. Uit on­der­zoek­da­ta van het Mul­ti­ple In­di­ca­tor Clus­ter Sur­vey (2010) blijkt dat jon­ge­ren in het bin­nen­land vaak vóór hun vijf­tien­de seks heb­ben met meer­de­re part­ners. Het vrucht­baar­heids­cij­fer ligt er ook ho­ger en de ken­nis van HIV en con­doom­ge­bruik is veel la­ger dan bij leef­tijds­ge­no­ten in ste­de­lij­ke ge­bie­den. Uit­gaan­de van ver­schil­len­de prak­tij­ken gel­inkt aan cul­tuur en tra­di­tie is het be­lang­rijk om de­ze jon­ge­ren van­af hun 10e le­vens­jaar te ver­ster­ken. Bij de uit­voe­ring van het Na­ti­o­naal HIV Stra­te­gisch Plan 20092013 werd voor­na­me­lijk ge­fo­cust op jon­ge­ren in de kust­ge­bie­den. Op ba­sis van de bo­ven aan­ge­haal­de in­for­ma­tie is er ech­ter een gro­te be­hoef­te om pre­ven­tie­ac­ti­vi­tei­ten uit te brei­den naar het bin­nen­land en te fo­cus­sen op de groep tus­sen 10-19 jaar. Su­ri­na­me heeft de af­ge­lo­pen ja­ren suc­ces­sen ge­boekt in het te­rug­drin­gen van het aan­tal HIV-in­fec­ties. De ge­schat­te pre­va­len­tie on­der vol­was­se­nen is 0.9% in de leef­tijds­klas­se 15-49 jaar. Het aan­tal per­so­nen met HIV is rond de 3800.

Het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid roept jon­ge­ren op om te par­ti­ci­pe­ren aan de ac­ti­vi­tei­ten van dit pro­ject, zo­dat het kan bij­dra­gen tot het uit­ein­de­lij­ke doel van het ver­min­de­ren van het aan­tal nieu­we in­fec­ties en de le­vens­kwa­li­teit van per­so­nen die le­ven met HIV, te ver­be­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.