Brand­weer maakt aan­vang met con­tro­le ver­koop­pun­ten vuur­werk

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De brand­weer is gis­te­ren be­gon­nen met de con­tro­le voor de aan­vra­gen van de ver­koop­pun­ten van vuur­werk. Waar­ne­mend brand­weer­com­man­dant Re­gio West, Re­my Mar­ke­lo geeft aan dat de aan­vraag voor ver­koop van vuur­werk dit jaar sterk is ge­daald in ver­ge­lij­king met de voor­gaan­de ja­ren. Het vo­rig jaar kre­gen zij 39 aan­vra­gen en dit jaar zijn er slechts 13.

“Ik wil­de het niet ge­lo­ven en bel­de zelf naar het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat om na te trek­ken of het aan­tal klopt,” zegt Mar­ke­lo. De brand­weer moet na con­tro­le ad­vies uit­bren­gen aan de dis­tricts­com­mis­sa­ris. Aan de hand van de ad­vie­zen zul­len de ver­gun­nin­gen wor­den ver­leend.

Er zal ge­ke­ken wor­den of de aan­vra­gers vol­doen aan al­le voor­waar­den. Mar­ke­lo geeft aan dat er streng ge­let zal wor­den op de ver­gun­nings­voor­waar­den.

Ge­zien de te­rug­na­me van de ver­koop­pun­ten mag wor­den ver­wacht dat vuur­werk bin­nen en­ke­le da­gen uit­ver­kocht zal zijn. Win­ke­liers ge­ven aan dat zij ge­zien de hui­di­ge fi­nan­ci­ë­le si­tu­a­tie het niet ide­aal vin­den vuur­werk te ver­ko­pen.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.