Open­baar Groen ruimt dro­ge slo­ten op

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Het di­rec­to­raat Open­baar Groen heeft een aan­vang ge­maakt met het door­ste­ken van al­le dui­kers in Wa­ge­nin­gen. Raymond Hi­ra, co­ör­di­na­tor van Open­baar Groen zegt dat de dui­kers veel­al ver­stopt zijn. Het droog weer laat toe dat de dui­kers door­ge­sto­ken kun­nen wor­den. De dro­ge slo­ten wor­den he­le­maal ont­daan van vuil.

Hi­ra geeft aan dat zij niet over ma­chi­nes be­schik­ken en daar­om hand­ma­tig be­zig zijn al­les door te ste­ken. Op een dag heb­ben zij 14 zak­ken vuil op­ge­ruimd. Het vuil be­staat uit pet­fles­sen en dro­ge ko­kos­no­ten. Bur­gers heb­ben veel bo­men langs de slo­ten. De ko­kos­no­ten val­len in de slo­ten en drij­ven hier­in wan­neer het re­gen­tijd is. De­ze blij­ven dan vast­zit­ten in de dui­kers met als ge­volg dat de dui­kers ver­stopt ra­ken. Hier­door ont­staat er wa­ter­over­last. Hi­ra zegt dat zij nu al­les schoon­ma­ken, zo­dat de bur­gers in de re­gen­tijd geen last meer zul­len heb­ben van wa­ter­over­last. Het weer is nu ge­schikt om al­les op te rui­men. Hi­ra doet een be­roep op de bur­gers om geen vuil in de slo­ten te gooi­en. Het kost de over­heid ex­tra mid­de­len om die op te rui­men. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.