Kin­der­dag in de ZOO

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

De Paramaribo Zoo or­ga­ni­seert een kin­der­dag op zon­dag 4 de­cem­ber. Op het ter­rein van de zoo zul­len ve­le ac­ti­vi­tei­ten plaats­vin­den zo­als: een kin­der­markt om kin­de­ren te le­ren ver­ko­pen en on­der­ne­men, een kin­der Zum­ba met B-Fit voor de ge­zon­de le­vens­stijl bij kin­de­ren en kin­der­spe­len, voor­al de ‘fos­ten prey spel­le­tjes’ zo­als zaksprin­gen. In de mid­dag­uren staan een zang- en dans­con­test op het pro­gram­ma. De mu­zi­ka­le be­ge­lei­ding is in han­den van dj An­dy D. ‘Ve­le leu­ke an­de­re at­trac­ties zul­len ook voor de ou­de­ren in­te­res­sant zijn, on­der an­de­re de­mon­stra­ties hoe be­paal­de tra­di­ti­o­ne­le ge­rech­ten ge­maakt kun­nen wor­den, be­ho­ren tot de mo­ge­lijk­he­den. Naast al het leuks zal er vol­doen­de eten en drin­ken zijn. Dit staat ver­meld in een pers­be­richt van de ZOO.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.