Trans­fer Mes­si moet niet af­lei­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In­ter­na­zi­o­na­le­trai­ner Ste­fa­no Pi­o­li vindt dat de club niet te veel be­zig moet zijn met het dro­men over het aan­trek­ken van Li­o­nel Mes­si. Eer­der de­ze week sprak Mar­co Tron­chet­ti Prove­re na­mens spon­sor Pi­rel­li over de even­tu­e­le komst van de Ar­gen­tijn­se aan­val­ler. Pi­o­li is van me­ning dat er ge­droomd mag wor­den, maar dat het niet moet af­lei­den.

“Het is goed om dro­men te heb­ben, maar het kan ook ge­vaar­lijk zijn”, zegt Pi­o­li don­der­dag in de Ita­li­aan­se me­dia. “We moe­ten ons blij­ven rich­ten op ons werk. Ik heb geen tijd om na te den­ken over ie­mand die niets te ma­ken heeft met de­ze club.”

De op­vol­ger van Frank de Boer hoopt met In­ter gro­te suc­ces­sen te boe­ken, ook al is de club hier voor­als­nog ver van ver­wij­derd. “We wil­len In­ter naar te­rug naar de top van Ita­lië en Eu­ro­pa bren­gen. Er heerst hier een on­ge­lo­fe­lij­ke mo­ti­va­tie en am­bi­tie. We kun­nen iets prach­tigs bou­wen op mid­del­lan­ge ter­mijn”, al­dus Pi­o­li.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.