Bay­ern moet har­der wer­ken voor pun­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bay­ern Mün­chen leek in de af­ge­lo­pen sei­zoe­nen een haast on­o­ver­brug­ba­re voor­sprong op te heb­ben ge­bouwd op de con­cur­ren­tie, maar dit sei­zoen wil het nog niet zo luk­ken bij der Re­kord­meis­ter. De kam­pi­oen van vo­rig sei­zoen is de­ze jaar­gang voor­als­nog de ach­ter­vol­ger van ver­ras­sing RB Leip­zig, een nieu­we si­tu­a­tie voor Bay­ern. Ma­nu­el Neu­er denkt ech­ter niet dat de te­gen­val­len­de re­sul­ta­ten en­kel te wij­ten zijn aan het ver­trek van Jo­sep Gu­ar­di­o­la.

“On­der Pep moesten we ook al­tijd blij­ven wer­ken. Wed­strij­den zijn ons nooit ‘ca­deau’ ge­daan en de pun­ten ook niet. Dat moe­ten we ons al­tijd blij­ven re­a­li­se­ren”, ver­telt hij in ge­sprek met Goal. “Het is dui­de­lijk dat je al­les moet ge­ven om te sla­gen. Daar­om is het niet ge­noeg om op tach­tig pro­cent te spe­len, ook niet te­gen ‘nor­ma­le’ Bun­de­s­li­ga-teams. Je moet al­tijd hard blij­ven wer­ken. Niet ie­der­een heeft de laat­ste we­ken zijn top­vorm la­ten zien en we heb­ben als team ook niet op ons best ge­speeld. Als dat ge­beurt, re­a­li­seer je je dat, zelfs met al de­ze ster­ren in het team, het niet mak­ke­lijk is om de­ze wed­strij­den te win­nen”, gaat Neu­er ver­der. “Er spe­len veel fac­to­ren bij het win­nen van wed­strij­den. We heb­ben het tot nu toe een beet­je la­ten lo­pen en dat is iets wat in de toe­komst niet meer mag ge­beu­ren.”

(VZ)

Bay­ern Mün­chen was het af­ge­lo­pen sei­zoen do­mi­nant in de Duit­se com­pe­ti­tie, maar dit sei­zoen lukt het niet bij de Duit­se macht, die nu op de twee­de plaats staat. Ma­nu­el Neu­er, de doel­man van Bay­ern Mün­chen, vindt dat het team har­der moet wer­ken voor de pun­ten. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.