Ro­nal­do mo­ge­lijk in de pro­ble­men met Spaan­se be­las­ting­dienst

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do komt mo­ge­lijk in de pro­ble­men met de Spaan­se be­las­ting­dienst. De Spaan­se di­gi­ta­le krant El Con­fi­den­cial heeft do­cu­men­ten in han­den ge­kre­gen via Foot­ball Leaks waar­uit zou blij­ken dat de Por­tu­ge­se aan­val­ler de be­las­ting van ver­schil­len­de gro­te spon­sor­con­trac­ten in Ier­land be­taalt. Op de­ze ma­nier houdt Ro­nal­do een hoop geld in zijn ei­gen zak.

On­der meer deals met Ni­ke, Uni­lever, Kona­mi, Ken­tuc­ky Fried Chic­ken en Toyo­ta Thai­land zou­den via Ier­land lo­pen. Daar be­draagt de be­las­ting met 12,5 pro­cent een stuk la­ger dan in Span­je, waar hij 43,5 pro­cent aan be­las­ting kwijt zou zijn. Vol­gens de eer­der ge­noem­de krant is een con­struc­tie om de be­las­ting op de­ze ma­nier te ont­wij­ken niet per de­fi­ni­tie il­le­gaal, be­las­ting­ont­dui­king is dat wel. “Ro­nal­do is zich be­wust van al zijn fis­ca­le ver­plich­tin­gen in al­le lan­den waar hij heeft ge­woond”, re­a­geert een woord­voer­der van de Re­al Ma­drid-aan­val­ler. “De Spaan­se be­las­ting­dienst mag dat ve­ri­fi­ë­ren. Al­le rech­ten wor­den be­heerd op ba­sis van de hui­di­ge wet­ge­ving.” In Span­je raak­ten al meer voet­bal­lers in op­spraak door pro­ble­men met de be­las­ting­dienst. Li­o­nel Mes­si werd ver­oor­deeld tot een cel­straf en een geld­boe­te, ter­wijl mo­ge­lijk ook Ney­mar voor de rech­ter moet ver­schij­nen.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.