Abel ver­wacht een las­ti­ge wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – “Er zijn geen hek­ken­slui­ters. Elk team zal ko­men om te voet­bal­len en je moet daar­op voor­be­reid zijn”, zegt trai­ner Rod­ney Abel van Bo­to­p­a­si, dat zon­dag in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal bond speelt te­gen het voet­bal­team van het Su­ri­naams Na­ti­o­naal Le­ger (SNL). De oe­fen­mees­ter zegt dat de trai­nin­gen goed ver­lo­pen, maar hij heeft wel een pro­bleem met de spe­lers die zaal­voet­bal­len. Zo zul­len maar liefs vijf spe­lers van Bo­to­p­a­si zon­dag ook zaalvoetbal play-offs spe­len. Als oe­fen­mees­ter heeft hij er geen pro­bleem mee dat jon­gens zaal­voet­bal­len, maar hij heeft wel een voor­waar­de. “Als je komt om te voet­bal­len, moet je al­le 100 pro­cent ge­ven en niet de helft, om zo de an­de­re helft te kun­nen spa­ren voor de zaal­voet­bal­wed­strijd. Als dit niet het ge­val is, moet de spe­ler dan op de tri­bu­ne zit­ten, en mij de ge­le­gen­heid ge­ven om an­de­re spe­lers op te roe­pen”, zegt Abel.

Abel heeft SNL nog niet zien spe­len, maar ver­wacht een taaie en moei­lij­ke wed­strijd. Hij weet dat SNL con­di­ti­o­neel heel goed is en ver­wacht daar­om dat de drie pun­ten niet mak­ke­lijk te be­ha­len zul­len zijn. Bo­to­p­a­si staat op de der­de plaats met zes pun­ten. SNL staat op de laat­ste plaats met een punt. SNL ver­loor de eer­ste en twee­de wed­strijd, maar pak­te een punt te­gen PVV door 1-1 ge­lijk te spe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.