SuBoBo wil al­les or­de­nen

Times of Suriname - - SPORT -

BOKSEN - De Su­ri­naam­se Boks­bond (SuBoBo) be­staan­de uit de vol­gen­de lid­scho­len: Spa­ri­ma­ka, Co­lo­ra­do, Na­ti­o­naal Le­ger, Ever­rea­dy Nickerie en Al­bi­na boks­school, heeft be­slo­ten zijn le­den­be­stand uit te brei­den. Het be­stuur doet hier­bij als­nog een be­roep op al­le boks­scho­len die zich als­nog wil­len re­gi­stre­ren en te­vens her­re­gi­stre­ren, zo gauw mo­ge­lijk con­tact op te ne­men met het da­ge­lijks be­stuur van de SuBoBo. Met de­ze han­de­ling wil de SuBoBo met zijn le­den gaan wer­ken aan een be­te­re toe­komst van het boks­ge­beu­ren bin­nen en bui­ten Su­ri­na­me.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.